Psalms 145

Egu Eaubada e, eo egu Wasawasa, oa abo ea hatoem,
oa esam abo ea ribatausaei i lau e huia nige nosina.
Asubena gamagari eau abo ea ribatausaem,
oa esam ea aihelahui i lau e nige nosina.
GUIAU ia i sae ariri, ia hedebasaena ie lai,
eo saesaena nige tau esau gonoana i eo’oi.

Isi esau isi esau aridi eai am paisoa abo se hedebasaei,
em gigibori laulaudi se ribahemasarahadi.
Em wasawasa ana ao lolona eo em gigibori namanamarina,
eau nuagu eai abo ea nuanuatuidi.
Oa em laulau matamatausidi ma gigiboridi, tatao abo se ribahemasarahadi,
eo em abiabi saesaedi abo ea guguiaei.
Oa em abilolo saesaena wasana abo se ribaribaei,
em laulau duduraidi abo se wanawanaidi.

GUIAU ena ainauia i lai ariri eo ena nuatoatoa hinage,
ena ouyalayala nige i heula, ena gadosisi miatahitahina hinage i lai ariri.
GUIAU ena abi se lolo tatao gamagaridi aridi eai,
eo ginauri gamagaridi ia i hetubudi meta i nuatoatoaedi.

10 GUIAU e, nimam ginauridi gamagaridi wa abo se lautoiem,
em taumiatahitahi tataodi gamagaridi abo se ribatausaem!
11 Em basileia namanamarina abo se ribaei,
eo em gigibori hinage,
12 tatao nanatudiyao em gigibori laulaudi abo se heatadi,
eo em basileia ena namanamari hinage.
13 Oa em basileia miatahitahi basileiana,
em tanutanuagaimai i laulau hari isi to hari isi.

GUIAU ena riba gamagaridi i hemamohoiedi,
eo ena nuatoatoa i laulau ena abiabi gamagaridi aridi eai.
14 Taubeu gamagaridi GUIAU i abi’isinidi,
eo tatao dageladi se eou i abihetorodi.
15 Mata gamagaridi se italaowa oa arim eai,
eo oa adi aiai taumosedi huiana mamohoina eai.
16 Oa nimam ue ala,
ginauri gamagaridi edi henuhenua u mosedi.
17 GUIAU ena laulau gamagaridi se dudurai,
eo ena abi gamagaridi ma nuatoatoana.
18 GUIAU tatao gamagaridi taueogalau i hanahanau‐aririedi,
isi wa mamohoina eai taueogalau.
19 Ia tauheasisiena tataodi gamagaridi i itawataidi,
edi dou hinage i ataiei, eo i hemauridi.
20 GUIAU taugadosisiena tataodi gamagaridi i itawataidi;
na laulau gewagewa tataodi abo i unuheohidi.
21 Awagu eai GUIAU hedebasaena abo ea ribaei,
buluma eai tatao gamagaridi ia esana tabuna taba se ribatausaei,
i lau e huia nige nosina.
Copyright information for `SWP