Psalms 146

GUIAU se hedebasaei ena laulau duduraidi debadi eai

GUIAU au hedebasaei!
Earuagu e, GUIAU u hedebasaei!
Eau GUIAU abo ea hedebasaei i lau e egu mauri sigana;
sora ma maumaurigu GUIAU hedebasaena abo ea wanai.

Wasawasa tabu au sunumaedi,
tanoubu tauna hinage tabu au sunumaei, ia arinai nige aba haisagusagu.
Ia eawasina ie ohi abo i uio i hemala tanouio;
meta asubenana ne ena nuatu se lautom.

Tau ne ie kode, ia wa tausaguina ede Iakobo ena Eaubada,
ena sunuma ie tore GUIAU ena Eaubada arinai,
ia galewa eo tanoubu tauginauridi
gabogabo hinage, ma ginauri gamagamagarina;
ena riba i otaesegai i lau e nige nosina;
abidudurai i hemasaraha isi se heamamnadi aridi eai;
eo tau guriguriam ia aiai adi i mosedi.
Tatao auaudi GUIAU i eairihaidi se lau;
GUIAU matagibugibu tataodi matadi i helaladi.
Tatao nuadi se porohe nuadi i hemamaradi;
GUIAU laulau‐dudurai tataodi i gadosisiedi.
Taulaolaoma tataodi GUIAU i itawataidi;
wabuwabu eo dabudabure i abididinidi;
na laulau gewagewa tauna ena dobila i hetatagorigori.

10 GUIAU ena wasawasa huiana i laulau e nige nosina,
Siona e, em Eaubada ta, i lau e hari isi to hari isi.
GUIAU au hedebasaei!
Copyright information for `SWP