Psalms 148

Ginauri gamagamagaridi bena GUIAU se hedebasaei

GUIAU au hedebasaei!
Galewa eai GUIAU au hedebasaei:
ewa inipuripuri eai au hedebasaei!
Aneru gamagarimiu ia au hedebasaei,
ana tauiala tataomiu gamagarimiu, galewa tehana eai, ia au hedebasaei!

Mahana eo nawarai e, ia au hedebasaei,
ipora namanamarimiu e, ia au hedebasaei!
Galewa ewapuripurina eai, ia au hedebasaei,
eo goila hinage galewa ewana eai!
GUIAU esana taba isi se hedebasaei,
paana ia ie riba arinai ede isi wa se tubu.
Ia i hetorodi i lau e, nige nosina,
adi sigasiga laugagaeona ie tore, taba nige se dioi.

Tanoubu eai GUIAU au hedebasaei:
omi gabogabo taumia nabunabutuadi, eo gabotum gamagarina hinage,
oeagi alaalasi, nabu tupitupina, snow eo madagau,
mana lailai woworina ia ena riba se hemamohoiei!

Oea tupidi lailaidi eo gagiridi,
oeagi uauadi, maruai oeagidi gamagaridi,
10 nuura saraidi eo bulumakau gamagaridi,
ginauri se daladalausi eo manu loiloiusidi!

11 Tanoubu wasawasadi eo tatao gamagaridi,
eanua guiaudi eo tanoubu tauheduhedudurai gamagaridi!
12 Hewari eo hasara gamagaridi maediyao,
tautaubada eo merumeru!

13 Isi GUIAU esana bena se hedebasaei,
paana iabom esana i sae ariri;
ia ana tepo lolona tanoubu eo galewa i saetawatawaidi.
14 Ia ena boda tataodi edi dona i lauisini,
ena taumiatahitahi tataodi gamagaridi edi aba‐hedebasaena,
Isaraela bodana isi ede ia gegesina eai wa.
GUIAU au hedebasaei!
Copyright information for `SWP