Psalms 150

GUIAU se hedebasaei

GUIAU au hedebasaei!
Eaubada ena abamia tabuna eai bena ia au hedebasaei,
ena galewa tehana gigiborina eai ia au hedebasaei!
Ena laulau gigiboridi debadi eai ia au hedebasaei,
ena gigibori saesae‐aririna debana eai ia au hedebasaei!

Bogigi dagudaguguna eai ia au hedebasaei,
huelele eo baubau aridi eai ia au hedebasaei!
Boiatu eo saga aridi eai ia au hedebasaei,
huelele au iuhi eo baubau au oioini aridi eai ia au hedebasaei!
Pate aridi eai ia au hedebasaei,
pate au oihelaidi abo arinai ia au hedebasaei!
Ginauri gamagaridi se eahueahua bena ia se hedebasaei!
GUIAU au hedebasaei!

New Testament

Copyright information for `SWP