Psalms 16

Gogo lolo dumadumana

Eaubada e, bena oa u hemaurigu, paana ea dagolaowa oa arim eai.
Ea ribalau GUIAU arinai ea ene, “Oa egu Guiau ede;
egu lolo ede oabom mo arim eai.”

Oa em hetabu tataodi isi heasisi tataodi ede,
egu nualolo maudoina isi wa aridi eai.
Tatao wa isi eaubada esau se hineri isibom edi nuadubu se helai;
edi aitalasam osiosina taba nige ea hegoigabaedi,
esadi taba nige ea abidi sopagu eai.

GUIAU ia egu hinehineri tupona ede, eo egu abanom,
egu mauri ede oabom nimam eai.
Dobila lolodi aridi eai u woeawoeaigu,
mamohoi em ainauia enagu i sae ariri.

GUIAU ea ribatausaei ia tauribahesanapugu;
maiona huiana eai hinage nuagu eai i heaheatagu.
Huia gamagari GUIAU ea itadidini matagu eai,
paana ia nima‐tutugu eai abo taba nige ea moiu.
Arinai nuagu i lolo ariri, eo earuagu i kodelamposi,
taugu hinage i ota komakomani.
10 Paana oa taba nige u moselaegu Hade eai,
eo taba nige u eari em hetabu tauna Duha lailai i ita.

11 Mauri dobilana oa u heiheitagu;
oa matam eai kode saesaena mo,
nimatutum eai amna lolo mo, i lau e ana huia ana tasi.
Copyright information for `SWP