Psalms 19

Eaubada ana paipaisoa eo ena laugagaeo

Eaubada ena namanamari galewa i ribahemasaraha,
eo teha ewa eai nimana paisoana i wasawasaei.
Asubena to asubena ena riba se hetamarilaei,
eo maiona to maiona ena sonoga se ribahelai.
Isi nige arinadi dagugudi, eo nige edi riba,
memenadi nige dagugudi;
ia mo arinadi ie lau tanoubu maudoina boeana eai,
edi riba hinage se lau tanoubu sigana eai.
Duaduaridi eai mahana ena numalulu i hetoro,
ia doha tautawasora harihariu wa ena numa i torohaigabaei,
doha tau adiadidirina ma kodena ena dobila i laulauwatai.
Ena abadalasae ede galewa tupo esau eai,
i hetahetaiiri i lau e ie lage galewa sigana eai;
gigiborina arinai hinage taba nige ginauri saha i tauyamui.

GUIAU ena laugagaeo i lolo dumaduma,
tau earuana i hemauriuioi;
GUIAU ena abahemasaraha ribadi mamohoidi ede,
tau nuasupusupuna i hesonoga.
GUIAU ena lauheata ribadi se dudurai,
tatao nuadi se hekodedi;
GUIAU ena lauhesom ie a’a esegai,
tatao matadi se hemaradi.
GUIAU matausina ie a’a,
i mia i lau e huia nige nosina;
GUIAU ena hesanapu ribadi mamohoidi ede,
eo se dudurai ariri.
10 Ta henua aririedi abotai gold,
 gold gamagaridi lolololodi wa;
edi amna amoamo ena amna i hemuri,
amoamo wa noina eai i namnamtutu.

11 Ribadi wa aridi eai em heaheari tauna se ribahesanapuei;
sogohidi eai ainauiana abo i lai ariri.
12 Aitea tau iabom ena baaea italobaina abina ie ata?
Egu laulau baaeadi eamuyamuidi aridi eai bena oa u hea’agu.
13 Oa em heaheari tauna ta bena nuasaesae baaeadi aridi eai u nuahi;
tabu se tanuagaigu!
Abotai abo ea toro dudurai,
eo awayagara lailaina arinai taba nige edi abahegirugu.

14 Taba awagu ribadi eo nuagu nuanuatuna
oa matam eai bena se dudurai,
GUIAU e, egu we’utau, eo tau unehemaurigu.
Copyright information for `SWP