Psalms 2

GUIAU ena heyausi tauna ena huia tanuaga

Paana saha eanua gamagaridi taumiaidi se oioiriba,
eo tatao se saha se nuanuatu gaibu mo?
Tanoubu wasawasadi se totoro‐lelei,
tanutanuaga hinage se oiribagogoesega
GUIAU bena se laugudugudui eo ena heyausi tauna, si ene,
“Edi auau ta oimotudi,
eo edi maina poasi ta gabahesuaradi!”

Ia galewa eai ie mia abo i maruhi;
GUIAU ia abo i alaliuliuwaedi.
Abotai ma ouyalayalana abo i ribalau aridi eai,
ena ouyalayala eai abo i hematausi aririedi, abo i ene,
“Eau egu wasawasa ea hetoroyao wa
egu oea tabuna Siona tupina arinai.”

GUIAU ena laugagaeo ribana abo ea heribamiu:
I ribalaoma i ene, “Oa natugu ede,
wauta ea hemala oa tamam.
U aibodalaoma, abo eanua gamagaridi taumiaidi ea lediwa em gogo,
eo tanoubu maudoudoina abo oa enam.
Oa abo u hetamogorugorudi poasi tu’ena arinai,
abo u oigorugoru hegahegagiridi doha gulewa.”
10 Omi wasawasa e, bena au sibasiba;
omi tanoubu tanutanuagamiu bena se ribahesanapumiu.
11 Ma matausimiu GUIAU au heayaiyei,
ma tabutabubumiu
12 aena au alagoiedi,
ata i ouyalayala, eo dobila eai au mate,
paana ena ouyalayala i heura ariariri.

Tatao gamagaridi ena se dagolau ia arinai abo nuadi se kode.
Copyright information for `SWP