Psalms 22

Amamna douna, eo hedebasae wanana

Egu Eaubada e, egu Eaubada e, ue saha u nuagabaegu ta?
Paana saha oa eda lohaloha eai, na nige u saguigu, egu dou nige u ataiei?
Eaubada e, asubena huiadi eai ea dousaewa, na nige u heuio,
maiona huiadi eai hinage, na nige aiawasi ea lobai.

Iamo oa tabuna ede,
oa se hebawam Isaraela edi aihelahui potadi eai.
Tamamaiyao oa se sunumaem,
se sunumaem arinai oa u lebohaidi.
Se doulaowa, eo se mauri;
oa se sunusunumaem, eo nige u laudobiedi.

Na eau motamota mo na nige tau;
tatao se subugu, dodoga se isuewaegu,
Isi gamagaridi se itagu eo se alaliuliuwaegu,
adi ao se hebaaeadi arigu eai, eo urudi se heodedi:
“Ena sunuma ie tore GUIAU arinai; besi ia i lebohai!
Hage ia i saguhai, paana ena nualolo ia arinai!”

Omihede oa ede sinagu bogana eai u abihaigu;
sinagu susuna eai oa u itawataigu.
10 Egu huia labasi eai i laoma e wauta oa u itawataigu,
sinagu bogana eai i laoma e huia ta oa egu Eaubada ede.
11 Tabu oa eda lohaloha eai,
paana huia baaea i hanahanauma,
eo nige doga esau bena i saguigu.

12 Bulumakau tamoadi gamagaridi se torohetai’irigu;
Basana edi bulumakau adiadidiridi se torohetai’irigu;
13 awadi se dabari helaidi matagu eai
doha liona guriguriamdi, eo se doulailai.
14 Amnagu ede doha goila se hegoigabaei,
eo siadagu popodi se tarumo.
Nuagu doha wax
nuapougu eai ie welo;
15 adidirigu ie ohi, doha gulewa se oigoru,
memenagu ie patu gaeagaeagu eai;
mate mua’a mua’ana eai u he’enogu.

16 Mamohoi kedewa se torohetai’ irigu,
tatao manamanabaradi se torohetai’ irigu;
nimagu eo aegu se aigoridi—
17 siadagu gamagaridi se hasiridi—
tatao wa se aiai’ewaigu eo nuadi se lolo;
18 agu lulu se soiedi,
eo agu lulu gamagaridi hinage se hekelerodi.

19 Na oa, GUIAU e, tabu u mia eda lohaloha eai,
oa agu sagu ede, u heurama u saguigu!
20 Earuagu bena u saguhai elepa eai,
kedewa edi gigibori eai hinage u abihemaurigu!
21 Liona awana eai u hemaurigu,
bulumakau manamanabaradi donadi eai earuagu nuanuadubuna bena u saguhai!

22 Oa esam abo ea wasawasaei egu tataoyao aridi eai,
tatao peledi boeadi eai abo ea aihelahuim:
23 Omi, eai to eai GUIAU au matausiei, ia au aihelahui!
Omi, Iakobo nanatunayao ia au ribapasipasiei,
ia matausina nuamiu eai, omi Isaraela nanatunayao!
24 Paana ia tau ai’iwala ana iwala nige i isuewaei
eo nige i hewaiunuei;
matana nige i toreamui arinai,
na ena dou mo i ataiei.

25 Moutuana matadi eai abo ea hedebasaem;
egu riba aigora abo ea heduduraidi isi taumatausiem matadi eai.
26 Tau gogogesagesa abo se aiai, eo abo bogadi se sese.
Eai to eai ia se eo’oeo’oi abo GUIAU se hedebasaei!
Bena se amna lolo i lau e nige nosina!

27 Tanoubu tupo gamagamagari abo se henuaisini eo abo se sinibui GUIAU arinai;
eanua gamagaridi taumiaidi abo se tabaohu ia arinai.
28 Paana GUIAU ia wasawasa ede,
eanua gamagaridi taumiaidi ia tanuagadi eai ie lau.

29 Mamohoi ariri ia matana eai tanoubu taunuasaesae gamagaridi abo se tabaohui;
isi gamagaridi se hemala tanouio ia arinai abo se tabaohu,
isi hinage nige abina se ata se hemauriuioidi.
30 Isimurita ia abo se heayaiyei;
Guiau wasana tatao adi isimurita abo se heribadi,
31 ena mauri abo se wasaduaiei isi sora nige se labasidi aridi eai,
ia ana paisoa ede meta.
Copyright information for `SWP