Psalms 23

GUIAU ia taumiataunigu

GUIAU ia taumiataunigu doha mamoe tauitawataina;
eau taba nige saha ea deha.
Abaaibai lolodi eai i heotagu.
Goila ipudi daumoridi gegesidi eai i woeaigu;
earuagu i hemauriuioi.
Laulau dudurai dobiladi eai i woeawoeaigu,
iabom esana debana eai.

Ena mate gonuna masimasigirina eai ea lulau,
taba nige baaea aisana ea matausiei;
paana ede oa maidagu;
em pidipidiri, eo em tu’e
se henuabigagu.

Hatahata enagu ue wese
agu waiunuyao matadi eai;
urugu u heyausi,
egu bia i monau boriboriri.
Mamohoi, abilolo eo nuatoatoa abo se hemuriwataigu
egu mauri asubenadi gamagaridi eai;
eo GUIAU ena numa eai eau abo ea miahai
i lau e huia nige nosina.
Copyright information for `SWP