Psalms 24

Namanamari wasawasana

Tanoubu ma ginaurina gamagarina GUIAU enana ede,
tanoubu eo isi taumiaina gamagaridi hinage.
Paana ia iabom gabogabo potana eai i hetoro,
eo goila ubu eai potadi eai i tore komakomani.

Eai gonoana abo i dalasae GUIAU ena oea tupina eai?
Eo eai ena eanua tabuna eai abo i toro?
Ia wa ena nimana se a’a, eo nuana i a’a mamohoi hinage,
ia wa nuana taba nige i sae ginauri borabora arinai,
eo nige i aigora borabora.
Ia GUIAU ena ainauia lolona abo i abi,
eo nige abahegiruna ena mauri Eaubadana matana eai.
Ia tau eo’oina isina adi ao ede ina,
Iakobo ena Eaubada matana taueo’oina wa.

Urumiu au lauisinidi, omi gana dobilamiu e!
Omi se lauisinimiu, gudu lailaimiu beabeamiu e!
Namanamari Wasawasana bena i lusorama!
Wau namanamari Wasawasana wa eai?
GUIAU ede, ma adidirina, ma gigiborina,
GUIAU ia iala eai i gigibori wa!
Urumiu au lauisinidi, omi gana dobilamiu e!
Omi se lauisinimiu, gudu lailaimiu beabeamiu e!
Namanamari Wasawasana bena i lusorama!
10 Namanamari Wasawasana wa ia ede eai?
Tauiala tataodi moutuadi GUIAUNA,
ia ede namanamari Wasawasana!
Copyright information for `SWP