Psalms 25

Woeawoea, ribagigiri, eo laubili uurana

GUIAU e, earuagu ea lauisini oa arim eai.
Egu Eaubada e, egu sunuma ea tore’esegai oa arim eai,
tabu se hetaumaeamaeagu
agu waiunuyao tabu se saepoigu.
Hedeomi, eai to eai se bagibagilaoa oa arim eai taba nige se taumaeamaea,
na isi mo dodoga manamanabaradi i lolo isi se hetaumaeamaeadi.

GUIAU e, em laulau bena u heitagu;
em dobila bena u heatagu.
Em riba mamohoina bena arinai u woeaigu, eo u heatagu,
paana oa egu mauri Eaubadana ede.
Asubena lohaloha eai oa ea bagibagiem.

GUIAU e, em nuatoatoa tabu u nuahuiei, eo em gadosisi miatahitahina,
mumuga eai ie mia i lau e nige nosina.
Hewarigu laulaudi baabaaeadi tabu u henuaisinidi, e egu awayagara;
oa em gadosisi miatahitahina mo arinai abo u nuatuigu,
em abilolo debana eai, GUIAU e!
GUIAU i lolo eo i dudurai;
arinai tatao baabaaeadi dobila i heitadi.
Tau nuatudobidobiuioina dobila duduraina arinai i woeai,
eo tau nuatudobidobiuioina ia ena eda i heata.
10 GUIAU ena abiabi gamagaridi aridi eai gadosisi miatahitahina eo riba hemamohoiena i hemasarahadi,
isi, eai to eai ena ribahesunuma eo ena riba tabudi se sogohididinidi.

11 Oa esam debana eai, GUIAU e,
egu baaea giruna bena u ribagigiri, paana ie lai.
12 Aitea tau ia GUIAU i matausiei?
ia abo i heata aisega dobila bena i hineri.
13 Ia abo i mia komakomani, taba nige saha i deha,
eo nanatunayao edi tano abo se abi isi enadi.
14 GUIAU ena awa’eha i mosei isi ia se matausiei aridi eai
ena ribahesunuma hinage i hemasaraha aridi eai.
15 Matagu huia gamagari ea tusaei GUIAU arinai,
aegu sai’i eai abo i abihaidi.

16 U sinibuima, eo u nuatoatoaegu,
paana ede eaubom, nige agu sagu, eo ea amnabaaea.
17 Nuagu ena amamna bena u laehesuara
eo egu nuadubu eai bena u abiisinigu.
18 Egu nuadubu eo agu iwala bena u nuatui,
eo egu baaea gamagamagaridi bena u ribagigiridi.

19 Agu waiunu gamagamagaridi bena u nuatuidi,
edi hewaiunu hinage arigu eai i karapi ariri.
20 Nuagu u itawatai, eo u saguhaigu;
tabu se hetaumaeamaeagu, paana egu abadago ede oa.
21 Egu miamia a’a eo egu laulau dudurai bena se ganaganaigu,
paana ea bagibagilaoa oa arim eai.
22 GUIAU e, Isaraela ena lauita gamagaridi aridi eai
oa bena u unehai.
Copyright information for `SWP