Psalms 27

GUIAU ia egu mara eo abihemaurigu

GUIAU ia egu mara eo egu abamauri ede;
eai abo ea matausiei?
GUIAU ia egu mauri ena iala bonana ede;
eai matausina abo ea matausi?

Ena tatao manamanabaradi se ialaigu
eo se aipate bena se unuigu,
agu waiunu eo isi tau hebaaeagu,
abo se alabesibesi eo abo se beu.

Taba iala tataodi gamagaridi se hetaiirigu,
taba nige aruagu i loi;
taba hinage se ialaigu,
nuagu taba nige se hemoiu.

Ginauri esega dumaduma GUIAU arinai ea aibodai,
abo hinage ea eo’owatai:
ia ede bena GUIAU ena numa eai ea miamia
egu mauri asubenadi gamagaridi eai,
GUIAU ana ao lolo dumadumana bena eai itaitai,
eo bena ena dubu alona eai ea aiaibodalau.

Paana ede huia baaea eai
ena abaailogulogu eai abo i toreamuigu;
ena apa birigomna eai abo i buburigu,
ia abo i abiisinigu we’utau saesaena potana eai i toregu.

Abotai eau urugu abo se lauisini agu waiunuyao
se toro hetaiirigu ea saetawatawaidi,
arinai ena numa lulu eai aitalasam abo ea gabudi ma wowogu;
abo ea wana, eo GUIAU abo ea aihelahui!

GUIAU e, ena ea eoga lailai bena u ataatai!
Em abilolo bena u hemasara arigu eai, eo u heuioegu!
U ribaeyao u ene, “Matagu u eo’oi.”
Nuagu i heuioem, i ene,
“GUIAU e, matam abo ea eo’oi.”
Tabu matam u woeoi arigu eai.

Em heaheari tauna tabu u aiduiei ma ouyalayalam,
tau saguigu ede oa.
Tabu u gabahesuaragu, tabu u nuagabaegu,
abihemaurigu Eaubadana e!
10 Taba tamagu eo sinagu se otaotaegu wa,
GUIAU abo i abi’isinigu.

11 Oa em dobila u heatagu, GUIAU e,
abalau masamasarahana eai u woeaigu
agu waiunuyao debadi eai.

12 Tabu u buigabaegu agu waiunu edi henuhenua aridi eai,
paana tauribaribataubiga tataodi se toro bena se hebaaeagu,
isi hinage heamamna laulaudi eahuadi eai.

13 Ea awamamohoiei GUIAU ena abilolo abo ea ita
tatao maumauridi edi eanua eai.
14 GUIAU u laubagibagiei; u adidiri, eo u nuakipikipi,
hedeomi, GUIAU u laubagibagiei.
Copyright information for `SWP