Psalms 31

Sunuma ribahemasarahana

GUIAU e, egu abahomo ede oa,
taba nige se hetaumaeamaeagu, nige ariariri;
em laulau dudurai debana eai bena u lebohaigu!
U ataatailaoma arigu eai,
u heurama u saguhaigu!
Oa bena egu ababawayamui we’una,
egu abamia adiadidirina abo arinai ea mauri!
Mamohoi oa egu we’utau eo egu abamia adidirina;
esam debana eai bena u woeaigu eo u eda bagunaegu.
Siposipo se abinonoha eamuyamui enagu, bena arinai u eairihaigu,
paana egu abahomo ede oa.
Earuagu ta ea leawa oa nimam eai,
GUIAU e, Eaubada mamohoina, oa u unehaiguo.

Aidimodi oitau borabora se nuanuatuidi oa u hewaiunuedi;
na eau GUIAU mo ea sunumaei.
Abo ea kode ariri eo nuagu i lolo oa em gadosisi miatahitahina debana eai,
paana egu amamna u itayao,
egu lauita oa u nuatuidio,
na nige u moselaegu waiunu nimana eai,
aegu mo u hetorodi eanua magamagagana eai.

GUIAU e, bena u nuatoatoaegu, paana ea ai’iwala;
matagu i beruberuo nuadubu debana eai,
nuagu eo taugu hinage.
10 Paana nuadubu egu mauri i abiheohi,
eo egu borimai gamagaridi eai hinage ea aiai’iwala.
Egu adidiri ie ohi nuadubu debana eai,
siadagu hinage se meimei.

11 Ea hemala agu waiunuyao edi abaalaliuliuwa,
helegu‐tau‐mia‐tataodi edi abamatamatausi,
egu dodogayao edi abatabutabubu;
aidobudi dobila eai se itagu abo se dagogabaegu.
12 Se nuahuiegu doha tau matematena,
agu ao doha gulewa tamotamogoruna.
13 Agueamoisa, monumonunu gamagaridi ea ataiedi—
tupo gamagari eai matausi lailai!—
Se oioiribagogo bena se hebaaeagu,
se nuatueamuyamui bena se unuigu.
14 Na, GUIAU e, egu sunuma ede oa arim eai,
ea ene, “Oa egu Eaubada ede.”
15 Egu mauri asubenadi gamagaridi ede oa nimam eai;
agu waiunuyao, eo tauheamamnagu nimadi eai bena oa u saguhaigu!
16 Bena am ao u hesina em heaheari tauna potana eai;
em gadosisi miatahitahina arinai bena u abihemaurigu!
17 Tabu se hetaumaemaeagu GUIAU e, paana ea eogasaewa arim eai.
Isi mo tatao manamanabaradi bena se hetaumaeamaeadi,
bena se hetagugudi, eo se laedi Hade eai.
18 Sopa boraboradi bena se unauna,
aidobu tatao laulaududurai se ribahebaaeadi,
nuasaesae eo isuewa debana eai.

19 Em abilolo i lai ariariri
u nonohai isi taumatausiem enadi,
eo isi eai to eai se ailogulogu oa arim eai
tatao matadi eai!
20 Oa nuanuam eai u hebawayamuidi
tatao edi nuatu hebahebaaea aridi eai;
logulogum eai u ganaganaidi
arina baaea aridi eai.

21 GUIAU abo se ribahelolo,
paana ena gadosisi otaotahaina i hemasaraha enagu
huiana ne lauita lailai ea hearo gonogonoana doha eanua se ialai.
22 Ma nuaberuberugu ea ene,
“Oa matam eai se henauhesuaragu!”
Na oa egu awanori u ataiei
huiana ne ea eogalaowa bena u saguigu.

23 GUIAU au gadosisiei, omi tau miatahitahina!
GUIAU tausunumaena i ganahetai’iridi
na taunuasaesae ena maisa i heporohe aririei.
24 Au adidiri, eo hinage au nuakipikipi,
Omi gamagarimiu, GUIAU taulaubagibagiena!
Copyright information for `SWP