Psalms 33

Tanoubu tauhetubuna eo tauitawataina se hedebasaei

Au kode ariri GUIAU arinai, omi taulaulau dudurai!
Tau dudurai i lolo i aiaihelahui.
Huelele arinai GUIAU au aihelahui,
huelele mainadi saudoudoi aridi eai enana au oioini!
Wana harihariuna enana au wanai,
au oi‐huelele komakomani ma arina lailaimiu!

Paana GUIAU ena riba i dudurai;
eo ana paisoa maudoina ie abi ma nuapai’ipai’ina.
I’ila lolo eo laulau dudurai i gadosisiedi;
GUIAU ena gadosisi miatahitahina tanoubu i hemonau.

GUIAU ena riba arinai galewa tehana se hetubu,
eo ena ginauri gamagaridi ia awana eahuana arinai.
Gabogabo goilana i pei’esegai tupo esega eai,
gabogabo ena aba ota eai ie tore.

Tanoubu maudoina bena GUIAU se matausiei,
tanoubu taumiaina ia bena se tabutabubuei!
Paana ia ie riba, to ia ede:
i lauhesom, abo i taumasaraha.

10 GUIAU eanua gamagaridi taumaiaidi edi sonoga i itasubudi;
tatao bodadi edi nuanuatu i guduguduidi.
11 GUIAU ena ribahesanapu i otaesegai i lau e nige nosina,
ia ena nuatu se miatahitahi isi gamagaridi aridi eai.
12 Eanua taumiaidi wa se kode ariri taba edi Eaubada ede GUIAU,
tatao wa isi i hileidio iabom enanayao.
13 GUIAU galewa eai i itadobima,
tanoubu tataodi gamagaridi i itadi.
14 Ena ababawa telona potana eai i italau tanoubu taumiaina
gamagaridi aridi eai,
15 ia wa gamagaridi nuadi ia i hetubudi,
eo edi laulau gamagaridi i itasipoidi.
16 Wasawasa esau ena tauiala gamagaridi taba nige se hemauri;
tauiala nuakipikipina iabom ena adidiri lailaina eai taba nige i mauri.
17 Iala hosina taba nige i saepoi,
eo ena adidiri lailaina eai taba nige i hemauri.

18 Mamohoi GUIAU matana ie lau eai tau matausiena arinai,
eo eai to eai ia ena gadosisi otaotahaina se sunumaei,
19 bena earuadi mate eai abo i saguhaidi,
eo guriam huiana eai abo i abihemauridi.

20 Earuada GUIAU se laubagibagiei,
ia ada sagu eo eda opea ede.
21 Mamohoi, nuada se kode ia arinai,
paana ia esana tabuna ta sunusunumaei.
22 GUIAU e, em gadosisi miatahitahina bena i ota ai potamai eai,
paana ai ema sunuma ede oa arim eai.
Copyright information for `SWP