Psalms 34

Iwala lebohaina hedebasaena

Huia gamagari GUIAU ea ribatausaei;
aihelahuina awagu eai taba nige i lautom.
Nuagu ena abaribapasipasi ede GUIAU;
taunuatudobidobiuio abo se ataiei, eo se kode.
Omi maeguyao GUIAU ta ribahelai,
eo esana ta hedebasae gogo!

Eau GUIAU ea eo’oi to i ataiegu,
egu matausi gamagaridi boeadi eai i earihaigu.
Au italau ia arinai abo au nuawoiwoina;
abo ami ao taba nige se taumaeamaea.
Gogogesagesa tauna ta ie eoga, to GUIAU ia i ataiei,
eo ena amamna gamagaridi aridi eai i hemauri.
GUIAU ena aneru ia tau matausina tataodi i miahetaiiridi
eo baaea eai i saguhaidi.
Omi hage au ai’ita, abo au italobai GUIAU i lolo ede!
Tausunusunumaena abo nuana i kode!
GUIAU au heasisiei, omi hetabu tataomiu e,
paana ia tauheasisiena taba nige ena deha.
10 Liona nanatudiyao se dabu to se guriam,
na isi GUIAU tau eo’oina tataodi taba nige ginauri esa lolona se abisapuri.

11 Merumeru tatao e, au laoma au ataatai arigu eai,
GUIAU heasisina eau abo ea heatamiu.
12 Aitea tau mauri i henua
eo i henua ena mauri asubenadi bena se gamagari, bena lolo amnana i ataiei?
13 Oa memenam u abididini tabu u riba baaea,
sopam hinage borabora ribadi tabu se ribaedi.
14 Laulau gewagewa u tausuaraei, laulau lolo mo u laulauei;
loni u eo’oi, eo u miawatai.

15 GUIAU matana se italau laulau dudurai tataodi aridi eai,
eo beana se tasoe edi eoga aridi eai.
16 GUIAU ana ao i laeudoiei laulau gewagewa tataodi aridi eai,
abahenuaisinidi tanoubu eai i tomgabaedio.
17 Laulau dudurai tataodi ena se eoga GUIAU i ataiedi,
edi piripiri gamagaridi eai ia i saguhaidi.
18 Ena tatao se nuaberuberu GUIAU i hanahanauidi,
isi nuadi se tamogorugoru ia i hemauridi.

19 Laulau dudurai tauna piripiri gamagaridi i hearodi,
na gamagaridi boeadi eai GUIAU i saguhai.
20 Ia siadana gamagaridi GUIAU i itawataidi;
taba nige esau i tagodu.
21 Laulau gewagewa tauna baaea eai abo se unuheboso,
eo isi laulau dudurai tataodi tauhewaiunuedi abo se ribahematedi.
22 GUIAU ena heaheari tataodi abo i unehaidi,
isi wa taubawayamui ia arinai, taba nige esau se ribahemate.
Copyright information for `SWP