Psalms 37

Laulau baaea tataodi taba nige se miatahitahi

Tabu nuam eai u hemodeuioim laulau baaea tataodi debadi eai,
laulau ponori tataodi hinage tabu u aiaromagigiriedi!
Paana nige baeaona abo se wowoea doha lagau,
eo se kokoeagi doha ginauri iniinidi.

GUIAU mo au sunumaei, laulau lolodi mo au laulauedi,
arinai emi oea eai abo au mia, ma nuatarumiu.
U hekodeuioim GUIAU arinai,
eo oa nuam ena henuhenua ia abo i leawa.

Em dobila GUIAU nimana eai u tore;
ia u sunumaei, abo hinage i paisoa.
Em laulau dudurai abo i hemasaraha doha mara,
eo am ao duduraina doha asuasubenalai.

U heaiyawasiuioim GUIAU matana eai, eo u bagibagi ma nuapai’ipai’im;
tabu nuam i mode paana esau ena dobila i lau lolo,
ia laulau baaea wa i hetuhetubudi.

Ouyalaya u helautom, eo nuaheura i otawa!
Tabu hinage u nuamodemode, ata u hebaaea’uioim.
Mata paana laulau baaea tataodi abo se tomgabaedi;
na isi GUIAU ena nuatu se bagiwatai tanoubu abo se abi isi enadi.

10 Huia ku’uku’u mo eo laulau gewagewa tauna abo i tauyamui,
taba ena eanua eai se eo’oeo’oi, ia nei eai nige’e.
11 Na manabiga tataodi tanoubu abo se abi isi enadi,
ainauia lailai hinage abo se hearo eo arinai abo se kode.

12 Tau laulau gewagewa i nuatu nonohai bena tau laulau dudurai i heamamna,
eo hinage ia arinai moana i taburueahisi;
13 na Guiau tau baaea i marumaruhiei,
paana ie ita ena huia i laolaoma.

14 Tau laulau gewagewa elepa i niusihai, pidu hinage ie tu,
bena gogogesagesa tauna i laudobei
eo laulau dudurai tataodi bena i unuidi;
15 edi elepa abo i soralau isi isibom nuadi eai,
edi pidu abo se hetagodudi.

16 Tau dudurai ena gogo begana mo, i lolo ariri
abotai laulau gewagewa tataodi edi gogo lailai didigadi.
17 Paana tau gewagewa nimana abo se godudi,
na GUIAU taududurai abo i abiisini.

18 Tatao nige abahegirudi GUIAU edi huia abina i atao,
edi gogo hinage abo se ota i lau e nige nosina.
19 Huia piripiri eai taba nige se hetaumaeamaeadi,
guriam asubenana eai hinage adi aiai abo i lai ariri.

20 Na tatao baabaaeadi abo se tomgabaedi
GUIAU ana waiunuyao isi doha oea liasina,
se tauyamui— doha asuasu se tautauyamui ariri.

21 Tau laulau gewagewa ginauri i sagesagenai, na taba nige i hemaisauioi,
na tau laulau dudurai ena abi se lolo, to i aiainauia;
22 isi GUIAU i nualoloedi abo oea se abi enadi,
na isi i ribahematedi abo se tomgabaedi.

23 Tau lolo ena abalau GUIAU i nuatu nonohai,
eo tau wa i nualolo arinai, abo i hetoro komakomani;
24 taba ie beu, taba nige i lau ariri,
paana GUIAU i abilau nimana eai.

25 Egu huia hewari eai i laoma e egu huia tautaubada,
sora nige taududurai ea ita se nuagabaei,
e nanatunayao falawa se aiaiboda.
26 Ia huia gamagari i aiainauiasom, eo ia arinai se sagesagena.
eo nanatunayao hinage tatao se henualoloedi.
27 Baaea u torohaigabaei, lolo mo u abiwatai,
arinai abo u miatahitahi i lau e nige nosina.
28 Paana GUIAU abi dudurai mo i gadosisisiei;
ena tau miatahitahi tataodi taba nige i nuagabaedi.

Tau dudurai abo se ganaganai i lau e nige nosina,
na tau gewagewa nanatunayao abo se tomgabaedi.
29 Tau dudurai abo oea i abi enana,
eo abo arinai i mia i lau e nige nosina.

30 Tau dudurai awana eai riba sonoga i hepesadi,
memenana abi dudurai i ribaribaedi.
31 Ena GUIAU ena laugagaeo ia nuana eai;
ena abalau eai taba nige i utusagigi.

32 Tau gewagewa tau dudurai i itasipoi,
eo i aipate bena i unui.
33 GUIAU taba nige i abigabaei ia nimana gigiborina eai,
eo abahedudurai eai taba nige se hegiru.

34 GUIAU u bagibagiei, eo ena dobila u abididini,
ia hinage abo i abiisinim, eanua abo oa enam;
tau laulau gewagewa tauna abo u ita se tomgabaei.

35 Tau laulau gewagewa ea ita i gigibori ariri,
i sae ariri doha Lebanona maruwaina esau.
36 Huia esau ea baeawa ea lau, na hedeomi, ia nei eai nige’e,
ea eo’oi komakomani, na taba nige ea lobai.

37 Tau nige abahegiruna u italau arinai, eo tau dudurai u ita,
manabiga tauna abo ana isimurita.
38 Na tau awayagara abo se unuidi,
adi isi murita abo se tomgabaedi.

39 Tatao duduraidi edi mauri abo se abi GUIAU arinai,
huia baea eai edi abahomo ede ia arinai.
40 GUIAU i saguidi eo i lebohaidi,
laulau gewagewa tataodi nimadi eai i lebohaidi eo i hemauridi,
paana edi abaailogulogu ede ia arinai.
Copyright information for `SWP