Psalms 42

GUIAU gadomaguna

Doha suisui nuura
goila dididi i gadohiedi,
eau hinage, Eaubada e,
earuagu i gadohiem.
Earuagu i gadomagu Eaubada arinai,
Eaubada maumaurina arinai.
Aitea huia abo ea laoma
Eaubada ana ao abo ea ita?
Agu aiai esega ede matasulugu
asubena to maiona,
eo tatao huia gamagari se hesiolaoma, “Em Eaubada ia haedi‐eai?”

Ina ginauri ta ea henuaisini
huiana wa nuagu ea soeauri;
tatao bodadi maeguyao
ea woeaidi, se hemuriwataigu Eaubada ena numa eai,
aie wowo ma kodemai, eo aie wana ma lautoimai,
moutuana lailai ai mataasi gogo.
Earuagu e, paana saha u nuadobidobi,
eo paana saha nuaboeagu eai u heunaboisaha?
Eaubada u sunumaei; paana ia abo ea hedebasaeuioi,
ia agu sagu ede
eo egu Eaubada.

Earuagu i porohe ariri nuaboeagu eai
arinai abo oa ea nuanuatuim,
Ioridana eo Heremona eanuadi eai,
Misara oea tupina eai hinage.
Gabotum i eogalau gabotum esau arinai,
em goila edi abadidi lailaidi dagugudi eai;
em bagodu eo em butubutu gamagaridi
se heputuhaigu.
Asubena huiana eai GUIAU ena gadosisi miatahitahina i leama;
eo maiona eai enana ea wawana,
ea lauuura egu mauri Eaubadana arinai.

Ea ribalau Eaubada arinai ia egu we’utau,
“Paana saha u nuahuiegu ta?
Paana saha ea nuanuadubu,
waiunu ena hebahebaaea debana eai?”
10 Agu waiunuyao edi hesom
i hemala doha bonu lailai taugu eai,
huia gamagamagari se ribalaoma si ene,
“Em Eaubada haedi?”

11 Earuagu e, paana saha u nuadobidobi,
eo paana saha nuaboeagu eai u heunaboisaha?
Eaubada u sunumaei; paana ia abo ea hedebasaeuioi,
ia agu sagu ede, eo egu Eaubada.
Copyright information for `SWP