Psalms 46

Eaubada ia eda abahomo eo eda adidiri ede

Eaubada ia eda aba homo eo eda adidiri ede,
tausaguheulaida baaea huiadi eai.
Arinai taba nige ta matausi taba tanoubu ana ao ie bui,
taba oea tupidi gabogabo nuanuana eai se tabutabubu,
taba butubutu dagugudi se lai ma puropurodi,
eo taba oea tupidi se tabutabubu dagugu lailaina wa debana eai.

Goila esau i dididi abo Eaubada ena eanua i hekode,
Saesae Aririna ena aba mia tabuna meta.
Eaubada ia duaduarina eai, ia taba nige se hemoiu,
Eaubada ia abo i saguheulai.
Etene se sagasagari, eanua udoi udoi se eoeo;
arinana ie tore, na tanoubu ie welo.
Tauiala moutuana GUIAUNA ia maeda,
Iakobo ena Eaubada ita eda aba homo!

Au laoma GUIAU ena paipaisoa au itadi,
iabom i ginauridi tanoubu eai:
Iala i helautomdi i lau e tanoubu sigana;
welolo gigidi i hetagodudi, eo alahia i godudi,
kariota oeagi eai i gabudi!
10 “Au monou, eo abina au ata eau mo Eaubada,
Eau mo se lauisinigu eanua tataodi boeadi eai,
Eau mo se lauisinigu tanoubu eai!”
11 Tauiala moutuana GUIAUNA ia maeda,
Iakobo ena Eaubada ita eda abahomo ede!
Copyright information for `SWP