Psalms 62

Eda abahomo esega mo ede Eaubada

Eaubada iabom earuagu i laubagibagiei ma monomonougu;
ia arinai egu mauri i laolaoma.
Ia iabom egu we’utau eo egu abamauri ede,
egu numa adiadidirina; taba nige se hemoiugu, nige ariariri.

I lau e aitea huia abo tau au aipatei au oiheguri,
omi gamagarimiu e,
bena ia doha bilibili eoueouna, e gana beruberuna?
Edi nuatu esega mo ede bena ena abatoro eai se oiheguri.
Ao borabora se henua aririei.
Awadi eai se ribalolo,
na nuaboeadi eai se riba‐hemate.

Eaubada iabom earuagu i laubagibagiei ma monomonougu;
egu sunuma ede ia arinai.
Ia iabom egu we’utau eo egu abamauri ede,
egu numa adiadidirina; taba nige nuagu se heberuberu.
Egu abamauri eo egu abadudurai ede Eaubada iabom arinai,
ia egu we’utau adiadidirina eo egu abahomo ede.

Egu dodogayao e, huia gamagamagari ia bena au sunumaei,
nuamiu au hegoigabaedi ia matana eai.
Eaubada ia eda aba ailogulogu ede.

Tatao dobidobidi isi doha eahua mo,
tatao saesaedi isi doha ginauri borabora;
taba se nonoidi se mamara,
mamohoi se mamara ariri abotai eahua.
10 Tabu baaea maisana u nuatui,
eo tabu em sunuma u torelaei aiyahari arinai;
taba em gogo i helai, tabu nuam i lauei.
11 Ma’esega Eaubada ie riba,
malabui ina ta ea ataiei:
iaede ina, gigibori Eaubada iabom enana,
12 gadosisi miatahitahina ede oabom arim eai, Guiau e,
eo tau ena paipaisoa arinai
abo oa u hemaisa.
Copyright information for `SWP