Psalms 63

Ena tau earuana i gadomagu Eaubada abo i hegadobiga

Eaubada e, oa egu Eaubada ede, eau ea eo’o’eo’oim,
earuagu i gadomaguem;
taugu maudoina i gadohiem,
gonogonoana doha oea esau nige goilana, i pitari ariri eo i amnabaaea.
Doha em abamia tabuna eai ea itamo,
em gigibori eo em namanamari ea itadio.
Paana oa em gadosisi miatahitahina i sae ariri abotai mauri,
eau sopagu eai abo ea hedebasaem.
Egu mauri asubenana lohana eai abo ea ribatausaei,
eau nimagu abo ea lauisinidi, eo oa esam eai abo ea aiaiboda.

Earuagu i mata’asi, gonogonoana doha siada aroarodi eo momona ea aiaini,
eo awagu i hedebasaem ma kodegu, sopagu eai,
huiana eai wa egu abaeno eai ea nuanuatuim,
maiona silasilawana eai ea nuanuatuim,
paana oa agu sagu ede,
eo oa mabem loguloguna eai abo ea wana ma nuawoiwoinagu.
Earuagu i patudidini arim eai,
oa nima tutum i abiisinigu.

Na aidobu se aipate egu mauri se hebaaea
abo se dobi tano boeana eai;
10 abo se moselaedi elepa gigiborina eai,
abo se hemala suisui nuura adi aiai.
11 na wasawasa abo Eaubada arinai i nuawoiwoina,
isi gamagaridi ia debana eai se riba aigora, abo se kode lamposi;
na tatao borabora awadi abo se gududi.
Copyright information for `SWP