Psalms 65

Eaubada se hedebasaei oea masurina lolona debana eai

Eaubada e, i lolo oa se hedebasaem Siona eai,
oa arim eai hinage abo riba aigora se hemamohoiedi,
Oa uura tau ataiena!
Oa arim eai tatao gamagaridi abo se laoma,
baaea giruna debana eai.
Ena ema awayagara se saetawatawaimai,
oa u ribagigiridi.
Aisega tau oa u abihineri, u woeaieama
em numa tabuna gegesina eai, ia i kode ariri!
Em abamia ena lolo i hegonoahimai,
oa em dubu tabuna!

Laulau matamatausidi aridi eai oa u lebohaimai
ema abamauri Eaubadana e,
tanoubu sigasigadi gamagaridi edi abasunuma ede oa arim eai,
gabogabo sigasigadi hinage.
Oa em adidiri eai oea tupidi u hetubudi,
oa gigibori ue lui;
gabogabo ena dagugu u hemonou,
butubutu dagudaguguna;
tatao hinage edi hetalagegagega;
arinai isi tanoubu sigasigadi eai se mia
em heiheinoi ta se matausiedi;
mahana ena aba dalasae eanuadi eo mahana ena aba dui eanuadi
se wowo ma kodedi.

Tanoubu u nuatui eo nabu u hetaru,
eo u hemasuri aririei;
Eaubada ena saga goila eai i monau,
edi tuma u mosedi,
paana oa u abinonohayao wa:
10 Oea se giari nonohaidi adi goila u mosedi,
padipadi u hesabusabu,
nabu arinai tano u hebiga,
eo ginauri ini’inidi u helolodi.
11 Borimai huiana eai oea u hemasuri lolo aririei,
em abalau gamagaridi eai masuri i lai ariri.
12 Barabara eai hinage nabu ie taru,
oea tupidi se kode lamposi.

13 Oea abaaibai hinage mamoe eawoidi se hemonau,
gonu hinage tuma arinai se hepasauioidi,
se wowo eo se wanagogo kode debana eai!
Copyright information for `SWP