Psalms 67

Eanua udoi udoi taumiaidi se lauhesomdi bena Eaubada se hedebasaei

Eaubada taba i ainauiaida eo i heloloda
eo matana marana i hesina potada eai —
oa em dobila tanoubu eai ta bena se ata,
eo em abihemauri gigiborina eanua gamagaridi taumiaidi boeadi eai.
Eaubada e, tanoubu tataodi taba oa se hedebasaem,
tanoubu tataodi gamagaridi taba se hedebasaem!

Eanua udoi udoi taumiaidi taba se kode, se wana ma kodedi,
paana tanoubu tataodi duduraina eai oa u heduduraidi,
tanoubu eanuadi udoi udoi taumiaidi oa abo u woeaidi.

Eaubada e, tanoubu tataodi taba oa se hedebasaem,
tanoubu tataodi gamagaridi taba se hedebasaem!

Tano aiaina i tubuo;
Eaubada, ita eda Eaubada, i helolodao.
Eaubada i helolodao;
tanoubu sigana gamagamagaridi ia abo se heasisiei!
Copyright information for `SWP