Psalms 71

Tautaubada ena Uura

GUIAU e, abo ea ailogulogu oa arim eai;
taba nige se hetaumaeamaeagu, nige ariariri!
Em laulau dudurai debana eai bena u saguhaigu eo u hemaurigu;
beam eai u ataiegu, eo u hemaurigu!
Oa bena egu we’utau aba ailoguloguna,
egu numa adiadidirina, egu aba mauri,
paana oa egu we’utau ede, eo egu aba mia adiadidirina.

Egu Eaubada e, u lebohaigu tau baaea nimana eai,
tau laulau gewagewa, eo tau manamanabara nimadi eai.
Paana ede oa, Guiau e, oa egu sunuma ede,
egu aba awamamohoi, ma hewarigu i laoma e wauta.
Ea duihasari oa arim eai egu huia labasi eai i laoma e ina wauta,
sinagu bogana eai oa u abihaigu.
Egu hedebasae ede oa enam huia gamagamagari.

Ea hemala tatao edi aba no’o;
na oa egu aba homo adiadidirina ede.
Aihelahuim awagu i hemonau huia gamagari,
eo em namanamari hinage asubena lohaloha.
Egu huia tautaubada eai tabu u abigabaegu,
ena egu adidiri i dobidobi tabu u nuagabaegu.
10 Paana agu waiunu se ribaribaegu,
isi se itasipoigu, se oiribagogo,
11 si ene, “Eaubada tau ta i lausuaraei,
ta henauwatai ta toai,
paana nige doga esau bena i saguhai.”

12 Eaubada e, tabu u lausuara aririegu;
egu Eaubada e, u heurama u saguigu!
13 Isi tau hegirugu bena se hetaumaeamaeadi eo se hetauyamuidi;
isuewa eo taumaeamaea bena i buburidi,
isi se aipate se hebaaeagu wa.
14 Na eau egu sunuma abo i otahai huia gamagamagari,
oa hinage abo ea hedebasae aririem.
15 Awagu eai em abidudurai abo ea ribaribaei,
em abihemauri laulaudi asubena gamagamagari,
paana se gamagari ariri, nige gonoana ea hasiridi.

16 Guiau EAUBADA ena paipaisoa gigigigiboridi abo ea wasawasaedi;
oa oabom em laulau dudurai abo ea hedebasaei.

17 Eaubada e, egu hewari huiana eai oa u heaheatagu,
i laoma e wauta em laulau gigigigiboridi ea wasaduaiedi.
18 Arinai egu huia tautaubada eo egu huia uruhou eai,
Eaubada e, tabu u abigabaegu,
i lau e em adidiri ea wasaduaiei
isimurita gamagari aridi eai.
Em gigibori
19 eo em laulau dudurai, Eaubada e,
se sae e galewa ewana eai.
Oa em paipaisoa se lai ariri,
Eaubada e, eai doha oa?
20 Egu lauita lailaidi u hegamagari aririedi,
na oa abo u hemauriuioigu;
tano boeana eai
abo u abiisiniuioigu.
21 Heasisi enagu abo u helaiama,
eo nuagu abo u hebigauioi.

22 Baubau arinai abo ea hedebasaem
em laulau lolodi debadi eai, egu Eaubada e;
baubau eai abo ea aihelahuim ma wanagu,
Isaraela edi Tabuna e.
23 Ma kodegu abo sopagu se wowo,
oa aihelahuim abo ea wanaidi;
earuagu hinage, ia ede oa u unehai wa.
24 Em haisagusagu duduraina memenagu abo i ribaribaei
asubena lohaloha,
paana ede isi se eo’oigu bena se heamamnagu wa,
isi se hetaumaeamaeadi eo se isugaraedi.
Copyright information for `SWP