Psalms 73

Tatao baabaaeadi adi sigasiga

Mamohoi Eaubada ena abi se lolo tatao laulau dudurai aridi eai,
tau nua’aa’aa aridi eai hinage.
Na eau mo begana abo aegu se alabesibesi,
aegu hanahanau abo se utusagigi.
Paana ede tau nuasaesae ea aiaromagigiriedi,
huiana wa tau laulau gewagewa ena gogo ea i’ita.

Paana isi nige begana amamna se hearo;
se amna lolo mo eo se tubu lolo.
Isi nige se ai’iwala doha tatao headi;
pidipidiri nige se hearo doha tatao headi.
Arinai nuasaesae i hemala adi gadogado;
manamanabara i buburidi doha lulu.
Se tubu lolo ariri arinai matadi se pou,
nuatu eauyaule nuadi se hemonau boriboriridi.
Se riba alaliuliuwa, eo se ribakarapi;
tatao se riba hematausidi ma nuasaesaedi.
Awadi eai galewa se hewaiunuei,
eo se ribahetausaeuioidi tanoubu boeana eai.

10 Arinai tatao se sinibui eo se ribatausaedi;
edi ponori hinage nige se italobaidi.
11 Eo si ene, “Mamohoi, Eaubada i nuatui?
Saesae Aririna abina ie ata, e nige’e?”
12 Mamohoi, tatao baabaaeadi ede ina;
huia gamagari taba nige saha se deha, edi gogo mo se helahelai.
13 Nuagu ea hea’a gaibui,
eo nimagu ea deuridi gaibui laulau dudurai boeana eai:
14 Paana asubena lohaloha eai pidipidiri mo ea hearodi,
eo maratomtom gamagari maisa mo ea abidi.

15 Taba ea ene, “Doha ina abo ea riba”,
am isimurita abo ea woeaponoridi.
16 Na ena ea aipate ina ginauri ta ea nuatulobai,
i heamnabaaea aririegu,
17 i lau e ea awasaei Eaubada ena aba mia tabuna eai;
abotai adi sigana ea italobai.
18 Mamohoi tupo sagisagigi eai oa u hetorodi;
abo u heguridi mate arinai.
19 Maesega se hebaaea heohidi,
matausi lailai arinai se ueagabaedi!
20 Guiau e, isi doha enosuai mo, ena u enotoro,
enosuai wa u isuewaei, ana ao doha tautau gaibu mo.

21 Huiana eai wa ea nuakarapi,
eo nuagu i amamna,
22 ea eauyaule eo ea supusupu,
agu ao doha suisui manamanabarana oa matam eai.
23 Taiede huia gamagari eau gegesim eai;
nimatutugu u abididini.
24 Em nuatu sibasibana arinai u woeaigu,
eo maraitom asubena abo u heawasaegu em namanamari eai.
25 Eai abo enagu galewa eai na oabom mo?
Tanoubu eai hinage nige saha ea henua na oabom mo.
26 Bulumagu eo nuagu se beruberu,
na Eaubada nuagu ena aba adidiri eo egu gogo ede i lau e nige nosina.

27 Hedeomi, tatao ena se miasuaraem abo se mate,
tatao wa se boraboraim abo se mate.
28 Na eau ea amna lolo ena ea hanahanau Eaubada gegesina eai;
Guiau EAUBADA ea abiyao egu aba ailogulogu,
abo em paipaisoa gamagaridi ea wasaduaiedi.
Copyright information for `SWP