Psalms 80

Isaraela basileiana hetorouioina uurana

Isaraela taumiataunina e, u ataatai,
oa Iosepa u woeai doha mamoe eawoina!
Oa ue bawa serubim potadi eai, maram u hesinalaei
Eparanaime, Beniamina eo Manase eai!
Em gigibori u healabalebalelem
eo u laoma u hemaurimai!

Eaubada e, u hetorouioimai;
matam u hesina potamai eai arinai abo ai mauri!

Tauiala moutuana edi GUIAU Eaubadana e,
i lau e aitea huia abo u ouyalayala em tataoyao edi uura aridi eai?
Matasulu mo u mosei adi aiai,
matasulu hinage u henom aririedi.
U hetoromai helemai taumia edi aba alaliuliuwa;
ema waiunu hinage isibom se marumaruhiemai.

Tauiala moutuana Eaubadana e, u hetorouioimai;
matam u hesina potamai eai arinai abo ai mauri!
Aigupito eai vine esau oa u abiyama;
eanua tataodi u aihenauidi, eo vine wa u umai.
Tano enana u hea’a,
lamna ie dobi, eo eanua maudoina i hemonau.
10 Loguloguna oea tupidi i heoputawaidi,
eo maruwai lailaidi lagadi aridi eai hinage;
11 lagadi i loloidi gabogabo eai,
ini’inidi hinage se tulaedi Saga eai.
12 Paana saha ganana u oiheguri,
to taubaeawa gamagaridi uauana se losi?
13 Sarai nuura i hebaaea
eo oea suisuidi gamagaridi arinai se aibai.

14 Tauiala moutuana Eaubadana e, u sinibuiuioma!
Galewa eai u itadobima, eo u ita;
vine ta oa u itawatai,
15 lie wa oa nimatutum eai u umai wa.
16 Se gabuyao oeagi alaalasina arinai, se oiheguriyao;
i lolo am ao u hebaaea aridi eai, abo arinai se mate!
17 Na bena oa nimam u torelaei nimatutum tauna wa potana eai;
tau natuna oa u headidiri bena oabom enam!
18 Abotai taba nige ai sinibui ai lausuaraem;
Mauri u leama, abo oa esam eai ai aiaiboda!

19 Bena u hetorouioimai, tauiala moutuana edi GUIAU Eaubadana e!
matam u hesina potamai eai arinai abo ai mauri!
Copyright information for `SWP