Psalms 84

Eaubada ena numa gadohina

Oa em abamia, i lolo ariariri
tauiala moutuana GUIAUNA e!
Hedeomi, earuagu i gadohi ariri eo i amna baaea
GUIAU ena abamia bena i lage arinai;
nuagu eo bulumagu se wana ma kodedi
Eaubada maumaurina arinai.
Manu gagiridi edi abamia se lobaidi,
manu hinage se abinoi,
bena nanatudiyao edi abaota,
oa em aitalasam hatahatana, tauiala moutuana GUIAUNA e,
egu Wasawasa eo egu Eaubada.
Aidimo em numa eai se mia wa nuadi se kode,
huia gamagari em aihelahui se wanaidi!

Tatao wa edi adidiri se abi oa arim eai abo se kode ariri,
isi nuadi eai Siona ena dobila saesaedi!
Baka gonuna se luhudadai
bena abo bunubunuasi dimona se saradi;
nabu ena huia sora, na ie taru abo ipu i hemonaudi.
Se adidiri, i lau e se adidiri ariri;
hari eaubada edi Eaubada abo i taumasaraha Siona eai.

Tauiala moutuana edi GUIAU Eaubadana e, egu uura u ataiei,
beam bena i tasoe, Iakobo ena Eaubada e!
Eaubada e, ema guiau wasawasa bena u italau arinai;
bena u italau em heyausi tauna ana ao arinai!

10 Taba asubena esega mo em dubu eai ea mia,
meta i loro ariri, abotai asubena tausani hari tupo eai.

Ea henua ariri bena eau dobila tauitawataina mo egu Eaubada ena numa eai,
abotai tau laulau gewagewa ena numalulu eai ea miamia.
11 Paana GUIAU Eaubada ia mahana eo opea ede,
nualolo eo heasisi i mosei.
Nige ginauri lolona esau GUIAU abo i nuahi,
isi se mia dudurai aridi eai.
12 Tauiala moutuana GUIAUNA e,
aitea tau i sunusunumaem ia tau kode mamohoina ede!
Copyright information for `SWP