Psalms 85

Eaubada Isaraela nuatoatoaena uurana

GUIAU, oa em eanua u abiloloei,
Iakobo ena gogo u moseuioi arinai.
Em tataoyao adi giru u ribagigiridio;
edi manamanabara gamagaridi u bubulitawaidio.

Em ouyalayala u helautom;
em nuayalayala gigigigiborina u torehesuara.

Ema mauri Eaubadana e, bena u helolouioimai,
em nuabaaea arimai eai hinage bena u torehesuara!
Abo u ouyalayalaemai i lau e nige nosina?
Em ouyalayala abo u tubei i lau e isi gamagari aridi eai?
Taba nige u hemauriuioimai,
bena em tataoyao se kode arim eai?
Em gadosisi miamiahaina bena u hemasaraha arimai eai,
oe em mauri hinage bena abo u leama.

Hage ea ata’atai Eaubada GUIAU ena riba arinai,
paana abo i ribabigabiga ena tataoyao aridi eai,
ena tau miatahitahi tataodi aridi eai, isi wa se nuabui ia arinai.
Mamohoi ena abihemauri isi tau matausiena gamagaridi gegesidi eai,
bena namanamari abo i otahai ita eda eanua eai.

10 Gadosisi miatahitahina eo ao mamohoina se haihailobai,
laulau dudurai eo loni se haitalagadoi.
11 Ao mamohoi tano eai abo i inisae,
laulau dudurai galewa eai abo i itadobi.
12 Mamohoi saha eo saha i lolo GUIAU abo i leama,
abotai eda tano aiaina abo i helai.
13 Laulau dudurai ia abo se edabagunaei,
eo ena dobila abo se sepa nonohai.
Copyright information for `SWP