Psalms 90

Eaubada ena mia i lau e huia nige nosina, na tau ena huia ku’uku’una

Guiau e, ema aba miatahitahi ede oabom mo,
isidi gamagamagari eai.
Oea tupidi sora nige se tubu,
tano eo tanoubu sora nige u hetubudi meta huiana ne i laoma e wauta,
eo i lau e nige nosina oabom Eaubada.

Oa tatao u hebuidi se hemala tanouio;
u ene, “Tatao nanatudiyao gamagarimiu e, au uio!”
Paana borimai tausani oa matam eai i lao’o doha lahi,
hinage doha maiona esega silawana.

Tatao u ueahaidi; isi doha enosuai mo,
doha lei maratomtom eai i ini harihariu:
maratomtom eai ie ini eo ie tubu,
maimailahi eai i wowoea eo ie mate.

Paana em ouyalayala eai ai tauyamui;
em nuabaaea i wuitawaimai.
Ema laulau gewagewadi wa oa matam eai u hemasarahadi,
ema lausapuri eamuyamuidi oa matam marana eai u hemasarahadio.
Paana em nuabaaea eai ema asubena gamagaridi se laoma se lau,
ema mauri borimaidi se lao’o doha eahua mo.
10 Ema mauri borimaidi ai hasiridi tatao haiona se mate saudoudoi,
e ibai adidirimai eai taba tatao hasi se mate ai lobaidi,
na ma amna baaeamai eo ma ai’iwalamai mo,
nige baeaona se ohi na ai loi ai lau hari teha eai.

11 Em ouyalayala gigiborina eai abina ie ata,
eo em ouyalayala eai i matausiei?
12 Arinai ema asubena hasirina u heatamai
abo nuasonoga ai lobai.
13 GUIAU e, u uioma! Tabu u boneawa!
Em heaheari tataodi u nuatoataedi!
14 Maratomtom huiadi eai nuamai u hebigadi em gadosisi miatahitahina arinai,
abo ema asubena gamagaridi eai ai nualolo eo ai kode.
15 Asubena gamagamagari u heamnabaaeamai wa,
eo borimai gamagamagari hinage amamna aie ita wa
gonogonoana abo hinage u hekodemai.
16 Bena am paisoa i masaraha em heaheari tataodi aridi eai;
em gigibori namanamarina nanatumyao aridi eai.
17 GUIAU ema Eaubada bena em nualolo i ota ai potamai eai,
ema nimapaisoa hinage bena u helolodi,
hedeomi, ema nimapaisoa oa bena u helolodi.
Copyright information for `SWP