Psalms 91

Miatahitahi Saesae Aririna loguloguna eai

Aitea tau ia Saesae‐Aririna loguloguna eai i miahai,
ia Gigibori‐Aririna loguloguna eai i miatahitahi,
ia abo i ribalau GUIAU arinai i ene, “Egu aba dago lolona
eo egu aba mia adiadidirina,
egu Eaubada, egu sunuma ea tore esegai arim eai.”
Paana ia manu siposipona arinai abo i saguhaim,
asiebo baaea eai hinage;
goina eai abo i buburim,
eo mabena ubuna eai em aba ailogulogu abo u lobai;
ena riba hemamohoiena opea gagirina eo opea lailaina ede.
Maiona hematausina ginaurina taba nige u matausiei,
asubena eai pidu se tu hinage taba nige’e,
baaea lailai masigiri eai ie sae ie dobi taba nige u matausiei,
asubenalai eai sabom i hebaaea hinage taba nige’e.

Tausani gegesim eai abo se guri,
tausani saudoudoi nimatutum eai hinage,
na taba nige iwala wa i laoa oa gegesim eai.
Matam eai mo abo u aiaiewa
laulau gewagewa tataodi edi maisa abo u ita.
Paana GUIAU ue abi em aba dago lolona,
Saesae Aririna ia em abahomo
10 taba nige baaea esau i abi’itam,
nige iwala saha i laoma oa em numalulu gegesina eai.

11 Paana ia ena aneru abo i hetorodi se itawataim,
em dobila gamagaridi eai abo se ganaganaim.
12 Isi nimadi eai abo se abi’isinim,
ata aem u hetupanei we’u eai.
13 Liona eo mota abo u ututawaidi,
ae aroarom eai liona natuna eo mota abo u ututawaidi.

14 Paana ia gadosisi debana eai i patulaoma, eau abo ea lebohai;
abo ea ganaganai, paana esagu abina ie ata.

15 Ena i eogalaoma, abo ea heuio;
huia baaea boeana eai eau abo gegesina eai,
eau abo ea lebohai, eo abo ea heasisiei.
16 Ena mauri abo ea heloha, eo abo ea henuabiga,
egu abihemauri hinage eau abo ea heita.
Copyright information for `SWP