Revelation of John 11

Murimuri‐tataodi edi huia ena lautom.

Abotai didiari moeana lohalohana doha tue abanonononoi se leama, abo esau i ene, “U torohai, Eaubada ena dubu tabuna u nonoi, eo aba‐aitalasamna eo nei eai tautabaohu, na baubau dubu murimurina eai i otawa, tabu u nonoi; paana se moseyao hari basileia aridi eai isi eanua tabuna abo se utuututawatawai nawalai tatao‐labui‐se‐mate eo labui. Na enagu tauriba, tataodi labui, abo ea tauribaedi, abo baeki se lui, se ribariba‐peroveta, asubena tausani esega eo handere labui eo tatao‐haiona‐se‐mate.”

Teina olive oeagidi labui, eo lamepa aba‐torena labui, tanoubu Guiauna matana eai se totoro wa. Ena tau esau bena i hebaaeadi, oeagi alaalasi awadi eai i laolaoma, adi waiunu wa abo i gabudi, ena tau esau i henua bena i hebaaeadi, teina doha ia abo se unui. Isi edi gigibori gonoana galewa taba se guduhai taba nige nabu i taru edi huia ribariba‐peroveta eai, eo edi gigibori eai taba gabogabo hinage se tanuagaei abo edi riba eai se hemala osina, eo abina se ata hinage, mahisa se henua, abo iwala baaea udoudoi arinai tanoubu ta se lubi. Edi ribahemasaraha se ribaheohi, Suisui baaea duha eai wa i saema, abo i ialaidi, eo abo i saepoidi, i unuhematedi. Sinaredi eanua lailai dobilana eai se laugabaedi se otahai, eanua ta earuana eai gonogonoana esana taba se ribaei Sodoma, e Aigupito, e haedi eai edi Guiau edi abahesataurona. Asubena haiona eo tupona, hari tataoyao, eo hari boga, eo hari arina eo hari boga tataodi abo sinaredi se otahai wa se aiewaidi, nige se eari bena bousa eai se toredi. 10 Tanoubu ta taumiaina isi debadi eai abo se kode, se aihea, ainauia se hai‐hetahetamari esau esau arinai; paana peroveta labui ta tanoubu taumia se hesahesabaedi wa, amnadi se lauhebaaea. 11 Na asubena haiona eo tupona murina eai, mauri eahuana Eaubada arinai i toama i lusora wau tatao labui wa aridi eai, abo ma‐esega aedi eai se toro, tauitadi abo matausi lailai i hearodi. 12 Abotai arina lailai se ataiei, galewa eai i laoma, i ribadobima aridi eai i ene, “Au saema inai!” Abo adi waiunu matadi eai se sae galewa, eada boeana eai. 13 Nei mahanana eai ne moniinii lailai i hetahetabubu, eanua sigasigana hesaudoudoina ie guri, eo dodoga tausani haligigi‐labui se mate moniinii eai wa, tatao hagahagana ma‐miadi isi abo se matausi ariri, se sinibui galewa Eaubadana se aihelahui.

14 Baaea helabuina wa ede i laoma i lauo; au ita, baaea hehaionana i heuheulama ta.

15 Abo aneru hehaligigi‐labuina ena bogigi ie iuhi; murina eai arina lailaidi dagugudi galewa eai se riba si ene, “Tanoubu basileiana abotai se hemala eda Eaubada ena basileia, eo ena Keriso enana, ia abo tanuagana eai i laulau, i lau e huia nige nosina.” 16 Abo babadayao wa tau‐esega‐i‐mate hasi edi terona eai se babawa wa Eaubada matana eai wa, isi se gurisalaoba, Eaubada se aihelahui, 17 si ene,

“Ai lautoiem, Guiau Eaubada gigibori‐aririna e,
oa ede ma‐maurim ta, beabeana eai hinage i laoma wau‐ta,
paana em gigibori lailai‐aririna u abiyao, u tanuagaimai ede.
18 Basileia se ouyalayala, na oa em ouyalayala huiana ina.
eo taumatemate edi hekiraino huiana.
em heaheari, em peroveta, em hetabu tataodi
isi hinage edi huia, bena se ainauiaidi,
eo isi hinage esam tauheasisiena, lailaidi eo gagiridi,
tanoubu tauhebaaeana edi huia hinage, bena se hebaaeadi.”
19 Abotai Eaubada ena dubu tabuna galewa eai se soe, to ena dubu alona eai ena ribahesunuma akena wa tatao se ita; abotai namanamari, eo ariarina, eo palepalele, eo moniinii, eo ice ie taru adidiri.

Copyright information for `SWP