Revelation of John 12

Sine i labalaba (Israela tautauna), eo natuna.

Abo heiheinoi lailaina esau galewa eai se ita, iaede sine mahana eai se helui, aena eai nawalai, uruna eai ipora saudoudoi‐labui doha ena korona; na sine ta ie boga, to ie eaba, paana i labalaba eo i paisoa bena i haisu. Abo heiheinoi esau galewa eai se ita, dragon lailaina, buiabuiana, uruna haligigi‐labui, eo donana saudoudoi, eo wau uruuruna eai wa korona haligigi‐labui i oudi. Delena eai galewa iporadi i uiagabaedi i gabadobedi tanoubu eai. Na dragon wa sine labalabana wa matana eai i totoro i bagibagi bena i haisu abo natuna i ai. Na natuna‐tau i labasi, ia ede bena basileia gamagaridi abo i tanuagaedi, tue poasi arinai abo i tanuagaedi, na sine wa natuna se girihai se abiisini Eaubada arinai, eo ena terona arinai. Sine wa ie dago tupo barabara eai, ena abamia nei eai Eaubada i abinonohaiyao, nei eai abo se heai i lau e asubena tausani esega eo handere labui, eo tatao‐haiona‐se‐mate.

Abotai iala ie tubu galewa eai, Mikailo maena aneru gamagari se ialalau dragon wa arinai; dragon eo ia ena aneru hinage iala se heuio, na se unuidi, hinage galewa eai nige edi tupo se lobaiuio.  Dragon didigana wa, saesaena, abo se aiduiei. Iaede mota beabeana wa, iaede Diabolo, tanoubu maudoina tauboraboraidi wa — ia se gabadobei tanoubu eai, maenayao ena aneru hinage se gabadobeidi. 10 Abo arina lailai galewa eai ea ataiei i ene, “Abotai abo se tubuma ede, abihemauri, eo adidiri, eo eda Eaubada ena basileia, eo Keriso gigiborina. Paana eda tataoyao tauhegihegirudi se gabadobeiyao, ia wa eda Eaubada matana eai i hegihegirudi wa, asubena to maiona. 11 Ia hede se saepoiyao, Mamoe osinana debana eai, eo edi mauri ribahemasarahana eai, eo paana isibom edi mauri nige se gadosisiei i lau e se mate. 12 Arinai u kode, oa galewa e, eo omi taumiaina! Ahani mo omi, tanoubu eo gabogabo taumiamiu e, paana diabolo i dobiwa arimiu eai, ena ouyalayala i lai ariri, paana i nuatuiyao ena huia i kuu mo!”

13  Dragon i italobai, hede ia se gabadobeiyao tanoubu eai, abo sine wa merumeru tau‐labasina i hesabaei, i heamamna. 14 Na mabena lailaidi labui sine wa se mosei, doha magesubu lailaina mabena, bena mota wa i loigabaei i lau ena abamia wa barabara eai. 15 Abo mota awana eai goila i alagabaei, doha abaita lailai sine wa i hedidi‐watai, abaita eai bena i healelei. 16 Na tano sine wa i sagui, tano awana i dabari eo abaita wa ie dom, wau mota awana eai i laolaoma wa. 17 Na dragon abo i ouyalayala ariri sine wa arinai, to i lau bena iala i hetubu sine wa nanatunayao headi aridi eai, isi hagahagana wa sora ma‐miamiadi, Eaubada ena laugagaeo se sogohidi wa, eo Keriso ena mauri ribana tauabina wa.

Copyright information for `SWP