Revelation of John 13

Suisui labui, esau gabogabo eai, esau tano eai, se laoma.

Na salagomgom eai ea totoro, gabogabo hasarina eai, abo suisui esau ea iita, gabogabo eai ie poe, donana saudoudoi, eo uruna haligigi‐labui, eo donana eai korona saudoudoi, eo uruna eai wa esana i totoro, esa baaeana, Eaubada i riba‐baaeaei. Suisui ea iita wa ana ao doha taiga, aena doha suisui esana bear aena, eo awana doha liona awana. Na dragon wa ia gigiborina i mosei, eo ena terona, eo awa‐tanuaga lailaina. Uruna esau ea ita doha se eatuhemate ia mo gaina ie mau, eo tanoubu maudoina suisui ta se noowatai. Tatao dragon wa se aihelahui paana iabom ena gigibori i moselaei suisui wa arinai, suisui hinage se aihelahui si ene, “Eai doha suisui ta, eai gonoana i ialai?”

Ia awana se hegigibori ginauri lailaidi i ribaribaedi, eo Eaubada i riba‐baaeaei; ena huia se mosei bena ena gigibori i hepaisoaei i lau e nawalai tatao‐labui‐se‐mate eo labui. Awana i dabari bena Eaubada i riba‐baaeaei eo esana i hebaaea, eo ena abamia, eo isi hinage taumiaina. Ena huia se mosei bena hetabu tataodi i ialaidi eo i saepoidi. Ena huia se mosei bena hari boga eo hari tataoyao, eo hari arina eo hari basileia, i tanuagaedi. Tatao gamagaridi tanoubu eai se miamia ia se aihelahui, isi gamagaridi wa esadi nige se uridio Mamoe se unui wa ena mauri Bukana eai, isi wa tanoubu ena huia tubu eai se nuatu‐nonohaidio. Ena tau esau mabeana, besi i ataatai ina.

10 Tau esau i henua tatao i paidi, ia hinage abo se pai; esau i henua elepa eai i aiunu, ia hinage elepa eai abo se unui. Hetabu tataodi edi lauita huiana ina, bena se taubiga mo, eo se sunusunuma.

11 Abo suisui esau, tano eai i saesaema ea iita; ia donana labui doha mamoe, na i ribariba doha dragon ena ribariba. 12 Suisui bagubagunana wa ena gigibori maudoina wau murimuritana wa i paipaisoaei, ia matana eai. Tanoubu eo isi taumiaina i hetaladuidi bena suisui bagubagunana se aihelahui, wau ana gai uruna eai se talai wa, na ie mau. 13 Ia hinage heiheinoi nabunabutuadi i ginauridi, doha oeagi alaalasi galewa eai i hetaru‐dobima tanoubu potana eai, tatao matadi eai. 14 Tanoubu taumiaina i boraidi wau heiheinoidi wa debadi eai, iaede i ginauridi suisui matana eai, i lauhesomdi bena suisui oitauna se ginauri, paana elepa eai se lau‐elepai ia mo ie mia. 15 Eo gigiborina se mosei bena suisui oitauna wa eahuana i mosei, bena suisui oitauna i ribariba eo i sibasiba, eai to eai nige se tabaohuei abo i riba se unuhematedi. 16 Eo tatao gamagaridi, tatao gaibu eo tatao lailaidi; monamonaune eo gogogesagesa, iaiyairihaidi eo ma‐auaudi, i riba bena ena heiheinoi i tore nimatutudi eai eo deba‐pogadi eai, 17 eo taba nige tau esau enana i une, e i uneune‐gabaei, ena nige heiheinoina ta i abiyao, iaede suisui wa esana, e esana numerona. 18 Sonoga ina, suisui ena numero heaheasonina eai taba i italobai? Ena numero wa ede handere haligigi‐esega, eo tatao‐haiona‐se‐mate haligigi‐esega.

Copyright information for `SWP