Revelation of John 14

Mamoe tautauna, eo lolo e baaea ialana, saepoina murimuritana tautauna.

Abo ea italau, ne, Mamoe i totoro Sion oea‐tupina eai, maenayao tataodi tausani handere esega eo tau‐esega‐i‐mate hasi, ia esana eo Tamana esana tauabina, debadi eai se uridi. Eo arina esau galewa eai i dobima, ea ataiei doha goila gamagamagari dagudagugudi, eo doha palepalele lailai daguguna; arina ea ataiei wa doha tau‐oihuelele edi huelele eai se oioihuelele, to se wana, doha wana harihariuna se wanawanai terona matana eai eo ginauri maumauridi hasi wa matadi eai, eo babadayo wa matadi eai. Wana ta taba nige tau esau se heata, wau tatao tausani handere esega eo tatao‐labui‐se‐mate hasi wa, isibom mo, isi wa tanoubu eai ta se unehemauridi. Teina isi ede, nige se hebiiuioidi sisine aridi eai, isi ma‐nua’aadi. Isi ede Mamoe ena dobila, haedi i lau, se hemuhemuriwatai. Tatao boeadi eai se unehaidi ede, Eaubada ena uaua‐bagubagunana isi ede, Mamoe enanayao hinage. Awadi eai nige riba borabora, nige biidi.

Abo aneru esau ea iita galewa duaduarina eai i loiloi, evanelia tahunuana i lau e nige nosina, bena i wasaduaiei tanoubu taumia aridi eai, eo basileia udoi udoi, eo hari boga, eo hari arina, eo hari tatao; arina lailaina eai ie eoga i ene, “Eaubada matausina au matausi, hedebasaena au mosei, paana ena hekiraino mahanana i lagemao; au aihelahui ia galewa eo tanoubu eo gabogabo eo goila bunubunuwasidi tanuagadi ede.”

Abo aneru esau i muritama, arina lailai eai i ene, “I gurio, i gurio, Babulona saesaena wa, basileia gamagaridi ena gadosisi bii heouyalayalana wainana tauhetaladuidi bena se nom.”

Abotai aneru esau, hehaionana, i hemuriwataidi, arina lailaina eai i ene, “Ena taba tau esau suisui wa i aihelahui, e ena heiheinoi wa i abi debana eai e nimana eai, 10 ia abo Eaubada ena ouyalayala wainana i nom hinage, se abinonohaiyao, nige saha arinai se hebori ena ouyalayala bia‐nomnomna eai, abo se heamamna‐daoi, oeagi alaalasina eai, eo sulfur gabugabuna eai, ena aneru tabudi matadi eai eo Mamoe matana eai. 11 Se heamamnadi asuasuna i iniinisae i lau e nige nosina, asubena to maiona nige aiyawasina, isi wa suisui eo ena oitau tauaihelahuina, eo esana heiheinoina tauabina.

12 Hetabu tataodi bena se taubiga ariri mo, bena Eaubada ena laugagaeo eo Iesu sunumana, se sogohidi.

13 Abo arina esau ea ataiei, galewa eai i laoma, i ene, “Ina ta u uri: Tatao se mate Guiau boeana eai, isi nuadi se woiwoina ariri, huia ta eo huia gamagari.” Earua i ene, “Hedeona, se nuawoiwoina ariri, edi paipaisoa aridi eai se aiyawasi ina, eo adi paisoa leleadi se laulau!”

14 Abo ea itasae na ne, eada posiposina ea iita, potana eai esau ea ita i babawa, ana ao doha tau natuna, uruna eai korona gold ie ou, eo nimana eai aba‐aiaitom matamatana. 15 Eo aneru esau dubu tabuna eai i lusorama, arinana lailaina eai i eogalau wau eada potana eai taubawa wa arinai, i ene, “Em aba‐aiaitom u hepaisoaei i lauya’o, paana lauoea huiana i lagemao, paana tanoubu masurina i pogara‐aririo.” 16 Abo wau eada potana eai i babawa wa, ena aba‐aiaitom i heode tanoubu eai, tanoubu masurina se aiaitomei.

17 Aneru esau hinage dubu tabuna eai abo i lusorama, galewa eai wa, ia hinage nimana eai aba‐aiaitom matamatana. 18 Eo aneru esau, aba‐aitalasam eai i laoma, ia gigiborina eai oeagi alaalasi i tanuagaei; na arinana lailaina eai i eogalau wau aba‐aiaitom matamatana tauabina arinai, i ene, “Em aba‐aiaitom matamatana u hepaisoaei, eo tanoubu eai vine se iniinigogo u tomdi, paana ena vine uauana se buina ariri.” 19 Abo aneru wa ena aba‐aiaitom i gabadobei tanoubu eai, eo tanoubu masurina i tanogogoi, i gabalaei vine aba‐utuhemahemalamina eai, Eaubada ena ouyalayala aba‐utuutuina ede; 20 aba‐utuhemalamina wa arinai vine se utuututawai, iaede eanua murimurina eai, se utu‐godagodai, abo aba‐utuutu boeana eai osina i didima, i siuma i lau e hosi wa tau‐utuutu awadi mainadi eai ie lage, i didilau e maila handere labui.

Copyright information for `SWP