Revelation of John 16

Iwala haligigi‐labui se hegoigabaedi tanoubu potana eai.

Abo arina lailaina ea ataiei dubu boeana eai i laoma, aneru haligigi‐labui wa i lauhesomdi i ene, “Au lau, Eaubada ena ouyalayala biadi haligigi‐labui wa au hegoiauridi tanoubu potana eai.”

Arinai abo aneru bagubagunana ie lau ena bia i hegoiauri tanoubu potana eai, i hemala bonu baabaaeadi, amamnaariridi, tatao aridi eai, isi wa suisui heiheinoina taudi eai wa, eo oitauna tautabaohuina.

Aneru helabuina ena bia i hegoigabaei gabogabo potana eai, to i hemala osina, doha taumatemate osinadi, ginauri maumauridi gamagaridi gabogabo eai se mate.

Aneru hehaionana ena bia i hegoigabaei saga potadi eai, eo goila bunubunuwasidi, to se hemala osina. Goila aneruna abo ena riba ea ataiei i ene,

“Laulaum se dudurai ariri,
Tau Tabuna e, oa ede beabeana eai i laoma e wau‐ta,
oa em hekiraino ede ina.
Doha ina hetabu tataodi eo peroveta osinadi tatao se heboriri,
arinai ede osinadi wa u mosedi se nom, agu eamoisa!”
Abo aba‐aitalasam hinage ea ataiei ie dou, i ene,

“E, Guiau Eaubada Gigigibori‐aririna e,
oa em hekiraino mamohoina ede, eo duduraina!”
Aneru hehasina abo ena bia i hegoilaei mahana arinai, ena gigibori se mosei tatao taudi i eamoridi alaalasina eai; gigiborina lailaina wa tatao i gabudi, abo Eaubada esana se riba baaeaei ia iwala ta tanuagana wa, na nige nuadi se bui to ia se aihelahui.

10 Abo aneru hehaligigina ena bia i hegoidobei suisui wa ena terona potana eai, to ena basileia i masigiri‐gudui; tatao memenadi se apu‐utuutusidi edi nuaamamna lailai eai, 11 eo galewa Eaubadana se riba‐baaeaei edi amamna eo edi bonu debadi eai, ia mo edi paipaisoa baaeadi nige se nuabuiedi.

12 Abo aneru hehaligigi‐esegana ena bia i hegoidobei saga lailaina wa potana eai, esana Euparatea, to goilana ie guma, arinai wasawasa tataodi tupo aruabu eai bena abo se laoma, edi dobila se henonohai. 13 Abo ea ita, earua biibiidi haiona, adi ao doha so’u, dragon awana eai se lusorama, eo suisui wa awana eai, eo ena peroveta borabora awana eai. 14 Isi ede hari diabolo earuadi, heiheinoidi se ginaginauridi, isi se pesa tanoubu tupo maudoina eai wasawasadi se woeagogoidi iala eai, Eaubada gigigibori‐aririna ena asubena saesaena eai. 15 (“Au ita, eau egu laolaoma doha tauaiyahari! Kausara mo ia i silasilawa, ana lulu i itawatai‐komakomanidi, ata mataukohakohana eai i laulau, taumaeamaeana abo se itamasarahai!”) 16 Abo gamagaridi se heoigogoidi teha esau eai, Heberu arinadi eai esana ede Ha‐Magedon.

17 Aneru hehaligigi‐labuina ena bia i hegoilaei eada eai, abo arina lailaina dubu eai i laolaoma, eo terona eai, i ene, “Ohina ede!” 18 Abotai namanamari eo dagugu lailaidi, palepalele se oi, eo moniinii lailai‐aririna, tatao tanoubu eai ta se mia edi huia eai nige esau doha, moniinii wa ie lai eo i didiga ariri. 19 Eanua lailaina wa i taigari, hehaiona, eo basileia udoi udoi eanuadi se guri, Eaubada Babulonia, eanua saesaena wa, i henuaisini, ena ouyalayala bia‐nomnomna wa bena abo i henom heohi. 20 Bonabonarua gamagaridi abo se dago se tauyamui, oea tupidi hinage taba nige se lobaidi. 21 Eo ice ie taru, we’u tupidi lailaidi esa, esa, porohedi hundredweight esega, galewa eai se taru‐dobima tatao potadi eai, i lau e tatao Eaubada se riba‐baaeai iwala ta debana eai, paana iwalana i lai ariariri.

Copyright information for `SWP