Revelation of John 18

Huia murimurita‐ariri, tanoubu eo buluma ana tepo abo i tauyamui.

Teina murina eai abo aneru esau ea iita, galewa eai i dobidobima, ia se hetoro tanuaga saesaena, namanamarina hinage tanoubu ta i hemara. Arinana lailaina eai ie eoga i ene,

“Ie guri, ie guri, Babulonia saesaena wa i gurio!
I hemala demoni edi abamia, eo earua biibiidi edi teha,
eo manu biibiidi, hewahewaiunudi edi tupo;
basileia gamagaridi ena gadosisi baaea wainana se nomyao,
eo tanoubu ta wasawasadi ia arinai se enoenobiri,
tauuneune tanoubu eai ta edi gogo se helai ena lauheamna udoi udoi debadi eai.”
Abo arina esau ea ataiei, galewa eai i laoma, i ene,

“Omi egu tataoyao e, au pesagabaeyama,
ata ena baaea aridi eai au abilau, ata ena iwala au hearodi;
paana ena baaea peina se inisaemao galewa,
ena laulau baaea Eaubada i nuatuidio.
Ia ena abiabi eai besi ia hinage arinai emi abiabina doha,
ena laulau maisadi au helai helabui;
aba‐nomnom ie asi wa, enana hinage au asi, au headidiri, au helabui.
Doha i hetausaeuioi, baaea i lauheamna,
nonoina ede au mosei, heamamna ana, eo doudou.
Paana nuana eai i ene, ‘Eau doha sine‐wasawasa mabawagu,
eau nige wabu, eau taba nige doudou ea ita,’
arinai asubena esegana eai ana iwala abo se tubu,
mate eo doudou eo guriam, eo abo se gabu oeagi alaalasina eai;
paana Guiau Eaubada tauhekirainona wa, ia i adidiri‐daoi.”
Tanoubu ta wasawasadi ia maenayao tau‐enoenobiri wa, maena gogo se aihenuhenuariei, ia sabina abo se dou eo se eabayaba huia ne asuasuna se ita, edi huia gabuna eai wa. 10 Eda lohaloha eai abo se torolau, ma‐matausidi ata ena amamna se hearo, abo si ene,

“Kapore! Kapore! oa eanua lailaina wa,
oa Babulonia, eanua saesae‐aririna wa!
Mahana esegana sorasorana eai em maisa u hearo ta.”
11 Tauuneune tanoubu eai ta sabina abo se dou, eo se nuadubu, paana nige esau i laoma edi gogo i uneuioi, 12 uneune gold eo silver, eo we’u namanamaridi maisa‐lailaidi, eo giniuba matamatapoudi, eo lulu linen ealoyalona, eo silk, eo buiabuia, eo oeagi pane‐lolodi udoi udoi, eo ginauri dona eai se tadidi, eo oeagi lolololodi eai se ginauridi, eo poasi, brass, eo iron, eo we’u oioiura, sabusabuna, 13 eo anihu pane‐lolodi eo sinapi udoi udoi, eo muramura panepane se aiaigabu, eo wosawosa, eo nomnom waina, eo oil, eo falawa bigabigana, eo wheat, eo bulumakau, eo hosi eo sariota abagerugeru, eo tatao se uneunedi taupaisoa, iaede tau earuana se unelau.

14 “Uauadi wa oa nuam ena gadolelehi, se tauyamuio, ginauri gamagaridi se loloariri, eo se namanamari, maisadi lailaidi, taba nige u itauioidi, arim eai tatao taba nige se lobaiuioidi, taba nige’e!”

15 Teina ginauri ta tauuneunedi, ia arinai edi gogo se helai ariri, abo eda lohaloha eai se totoro, ena amamna se matausiei, se nuadubu eo se dou lailai, si ene,

16 “Kapore, kopore, eanua lailaina wa,

ia linen ealoyalona eai se helui wa, eo alaalawa eai, eo buiabuia eai,
eo gold eo we’u namanamari maisa‐lailaidi eai, eo giniuba matamatapoudi eai se hepasa wa!
17 Mahana esega sorasorana eai gogo lailaina wa se hebaaea, se hetatagorigori.”
Eo waga tanuagadi gamagaridi, eo isi gamagaridi waga eai taupaipaisoa, eo edi gogo gabogabo potana eai se lobai, eda lohaloha eai se totoro se aiaiewa
18 se italau asuasu se ita se dou, si ene, “Aitea eanuana doha eanua lailaina ta?” 19 Abo tano se hesuru urudi eai, se doudou, se nuanuadubu, si ene,

“Kapore, kapore, eanua lailaina ta,
gogo lailaina ema abalobaina, gamagarimai ia debana eai ai adaadau gabogabo eai, eo ena gogo gadosisina debana eai!
Mahana esega sorasorana eai mo, i tatagorigori.
20 Galewa e, ia debana eai abo u kode,
Hetabu tataomiu e, eo aposotolo, eo peroveta hinage,
Eaubada ami gum ie abi ede, ia arinai!”
21 Abo aneru adidiri‐aririna esau we’u i abi’sini, doha we’u aba‐usuusu we’una lailaina, i gabadobei gabogabo eai, i ene,

“Babulonia, eanua lailaina wa, doha ina abo se gababaaeai, taba nige ta itauioi;
22 tau oi‐huelele, tau‐wanawana, hino tau‐iuhina eo bogigi tauyuhina,
arim eai taba nige se ataieiuioidi;
nima paisoa taunimabigadi, arim eai taba nige se lobaiuioidi;
we’u‐usuusu mill eai se paipaisoa, arim eai daguguna taba nige se ataieiuioi;
23 arim eai taba nige lamepa marana i sinauio;
tau eo sine se hetahetawasora, arinadi taba nige se ataieiuioi;
oa em tau‐uneune ede tanoubu ta wasawasadi,
em tabotabosima eai basileia gamagaridi u boraidi.
24 Ia boeana eai peroveta osinadi se lobai ede, eo hetabu tataodi osinadi, eo isi gamagaridi tanoubu eai ta se unuidi osinadi.”
Copyright information for `SWP