Revelation of John 2

Ekalesia bodadi haligigi‐labui, esau, esau, edi ribahasahasa.

“Epeso edi dubu aneruna enana u uri: ‘Ia nimatutuna eai ipora haligigi‐labui i abiabididinidi wa, eo lamepa abatorena haligigi‐labui boeadi eai i laulau wa, ena riba ede.

“‘Em paipaisoa abidi ea atao, em hesahesaba eo em taubiga, eo nige ue eari tatao baaea aridi eai, eo isi wa se ribaeuioidi aposotolo, ia mo nige’e, u lauitadi mo eo edi borabora u italobaidi; ea nuatuim u taubiga, porohe u bahebahei eau esagu debana eai, eo nige u tausiololo. Na teina mo arinai ea hegirum, em gadosisi bagubagunana u laugabaeyao. Arinai bena u nuatui, em abatoro beabeana wa arinai ue beu wa, u henuaisini, eo u nuabuiei, eo am paisoa bagubagunadi u abiuioidi. Ata ea laowa arim eai abo em lamepa ena abatoro eai ea abihesuara, ena nige u nuabui. Taiede, teina hinage u abiyao, Nikolai tataodi edi paipaisoa u hewaiunuedi, doha eau hinage ea hewaiunuedi. Ia beana eai bena i ataiei, taba hinage i ataiei, Earua ena riba saha, ekalesia aridi eai. Ia tau‐saepoi, ia mauri oeagina eai abo ana ea mosei i ai, iaede Eaubada ena paradaiso boeana eai.’

“Eo dubu Sumerina eai aneruna enana u uri: ‘Teina ginauridi ta tau‐bagubagunana to tau‐murimuritaaririna i ribaedi, ia ie mate wa eo i mauriuio.

“‘Em amamna eo em gogogesagesa abidi ea atao (ia mo gogo tataomiu omi) eo edi ribaribahebaaeam, isi tau‐awa‐Iudea ia mo isi Iudea nige’e, na Satani ena sunago tataodi wa. 10 Heamamna sora abo au hearodi, tabu au matausi. Abo au ita, diabolo omi heamiu abo i gabalaemiu numa‐masigiri eai bena se lauitamiu; eo amamna abo au hearo asubena saudoudoi. Nuamiu mo au tore‐esegaidi i lau e mate eai, na eau abo mauri koronana ea leawa. 11 Ia wa beana, besi i ataatai, saha wa Earua bena i ribaei ekalesia aridi eai. Ia tau‐saepoi, mate helabuina wa ia taba nige i hebaaea.’

12 “Eo dubu Pegamosa eai aneruna enana u uri: ‘Elepaaiaiunu matalabulabuina wa tau‐abina ena riba ede.

13 “‘Em aba‐mia ea itayao, nei eai Satani ena terona; esagu mo u abiabididini, na sunumagu u halehalelei, doha Anitipasi ena huia eai, ia enagu tau‐ribariba lolona wa, omi boeamiu eai se unui, Satani ena abamiamia eai me. 14 Ginauri headi aridi eai ea hegirum: boeam eai headi Balama ena lauheata se laulauwatai, ia Balaka i heata arinai Isaraela nanatunayao i healabesibesidi, paana ginauri oitau aridi eai se heaitalasamdi se aiaidi, eo enoenobiri se laulauei. 15 Eo heamiu hinage au patulau Nikolai ena lauheata arinai. 16 Besi u nuabui. Ena nige’e, abo ea heulawa, elepa awagu eai wa arinai abo iala ea hetubu isi wa aridi eai. 17 Eai wa beana, hage i ataatai, Earua saha wa i ribaei ekalesia aridi eai. Tau‐saepoi wa, abo manna eamuyamuina ana ea mosei, eo we’u posiposina abo ea mosei, we’u eai wa esana harihariuna abo se uri nige esau abina i ata, esa tauabina iabom mo.’

18 “Eo dubu Tiatara eai aneruna enana u uri: ‘Teina Eaubada Natuna ena riba, ia wa matana doha oeagi i ala‐balebalelem, eo aena doha brass se henamanamari.

19 “‘Em paipaisoa abidi ea atao, em gadosisi eo em sunuma, eo em heayai paisoa, eo em taubiga, eo am paisoa murimurita se sae ariri, am paisoa bagubagunadi wa se dioidi. 20 Na teina mo arinai ea hegirum, sine wa, Iesebela, arinai ue eari, iabom i ribaeuioi sineperoveta na egu heaheari tataodi i boraboraidi eo laulau bii i heatadi, eo ginauri oitau aridi eai se heaitalasamdi, i heatadi se aidi. 21 Ena huia ea moseyao bena i nuabui, na nige i henua ena matamataye’o aridi eai nuana i bui. 22 Au ita, aba‐eno esau arinai ia abo ea gabalaei, amamnana lailaina, eo isi hinage maenayao tau‐enoeno, ena sine ta ena paipaisoa aridi eai nige nuadi se buidi; 23 eo ia nanatunayao abo ea unuhematedi. Eo ekalesia dubu gamagaridi eai abo se italobaigu, eau tatao nuadi eo earuadi tau‐eooyooidi ede, eo omi esau, esau, enamiu abo ea leawa maisamiu, ami paisoa debadi eai. 24 Na omi hagahagamiu Tiatara eai teina lauheata ta nige au abilau arinai, eo Satani ena ginauri eamuyamuidi nige abidi au ata, omi arimiu eai ea riba ea ene omi taba nige ea heporohemiu; 25 teina mo, saha au lobaiyao wa bena au sogohididini i lau e egu huia laowa. 26 Ia tausaepoi, eo agu paisoa tau‐laelaena i lau e anasiga, ia abo ea hetoro basileia i tanuagaedi, 27 tue poasi arinai abo i tanuagaedi doha gulewa tauginaurina ena gulewa se hetamogorugorudi, doha eau hinage gigiborina Tamagu arinai ea aabi. 28 Eo ubona abo ea mosei. 29 Eai wa beana, besi i ataatai, Earua saha wa i ribaei ekalesia aridi eai,

Copyright information for `SWP