Revelation of John 21

Galewa harihariuna, eo tanoubu harihariuna.

Abo galewa harihariuna eo tanoubu harihariuna ea itadi; paana galewa bagubagunana eo tanoubu bagubagunana wa se tausuarao, eo gabogabo abotai nige’e. Abo eanua lailaina, tabuna, ea iita, Ierusalema harihariuna, galewa boeana eai i dobidobima, Eaubada arinai i laoma, doha siu bena i tawasora, monena enana se hepasa‐nonohai. Abo arina lailai terona eai i laoma ea ataiei, i ene, “Au ita, Eaubada ena abamia ede tatao boeadi eai, ia maediyao abo i mia, isi abo ia ena tataoyao ede, Eaubada iabom abo maedi, ia abo edi Eaubada; matasulu gamagamagari matadi eai ia abo i saugabaedi, mate taba nige ta itauioi, taba nige nuadubu, e doudou, e amamna, paana ginauri bagubagunadi wa hede se tauyamui‐aririo!”

Ia terona eai i babawa wa, i ene, “Au ita, ginauri gamagamagari ea heharihariudi ede.” Hinage i ene, “Teina u uri, paana riba ta miatahitahidi eo mamohoidi ede.” Hinage i ribauio arigu eai i ene, “Se ohio ede! Eau Alepa eo Omega, bagubagunana eo murimurita‐aririna, hetuhetubuna eo helahelautomna. Ena esau gadona ie magu, mauri goilana nige maisana, bunubunuasina eai abo ea mose‐gaibui. Ena esau i saepoi, teina ginauridi ta enana abo i abidi, to eau abo ena Eaubada, ia abo natugu. Na tau matausi, eo tau nige i sunuma, taukabakabaleana, tau‐aiaiunu, laulau bii tauabina, tau‐tabosima, oitau tau‐tabaohuina eo tatao tau aiborabora gamagaridi, isi edi tupo abo se lobai gabogabo alaalasina eai wa i lau e nige nosina, iaede mate helabuina.”

Abo aneru haligigi‐labui wa nimadi eai gulewa haligigi‐labui iwala baaea murimuritadi wa se usahemonaudi wa, adi sagu esau i laoma arigu eai, i heribagu i ene, “U laoma, Siu‐bena‐i‐tawasora, Mamoe monena ede, abo ea heitam.” 10 Abo Earua boeana eai i baheisinigu oea tupina saesaena, lohalohana eai, abo eanua lailaina tabuna, Ierusalema, i heitagu, galewa eai i dobidobima, Eaubada arinai i laoma, 11 Eaubada namanamarina ie abi, ena mara doha we’u maisa‐lailaiaririna marana, doha we’u iaspa, i nega ariri doha galasi oioiurana. 12 Tonana ewana lohalohana ie abi, guduna saudoudoi‐labui, hari gudu hari gudu eai aneru saudoudoi‐labui se totoro, esadi aridi eai se uridi ede Isaraela nanatunayao adi bogao saudoudoi‐labui esadi; 13 tupo aruabu eai gudu haiona, tupo bauri eai gudu haiona, tupo eawana eai gudu haiona, tupo ealasi eai gudu haiona. 14 Eo eanua‐saesaena ta tonana ena paa saudoudoi‐labui, aridi eai Mamoe ena aposotolo saudoudoi‐labui esadi saudoudoi‐labui wa se uridi.

15 Ia maegu ai ribariba wa, nimana eai ena oeagi abanonononoi gold i baheusei, arinai bena eanuana, ma‐guduna, ma‐tonana, i nonoi. 16 Eanua saesaena ta i totoro ena tupo hasi ede se square mamohoi, lohana nonoina gonoana doha magagana; na eanua wa ena abanonoi eai i nonoi furlongs tausani saudoudoi‐labui; lohana eo magagana eo ewana ie sae, gonogonoadi. 17 Abo tonana i nonoi, kubita handere esega eo tatao‐labui‐se‐mate hasi, doha tatao edi nonononoi eai, eo aneru enadi hinage. 18 Tona wa iaspa eai se ginauri, eanua‐saesaena ta gold mamohoi eai se ginauri, doha galasi namanamarina. 19 Eanua tonana paana se hepasa, we’u lolodi udoi udoi eai, maisa‐lailaiariridi. Paa bagubagunana ede
21.19We’u namanamaridi maisa‐lailaidi esadi ina.
 iaspa, helabuina safiara, hehaionana kalsidonia, hehasina emero,
20 hehaligigina onikis, hehaligigi‐esegana konelian, hehaligigi‐labuina krisolite, hehaligigi‐haionana berilo, hehaligigi‐hasina topas, hesaudoudoina krisoparase, hesaudoudoi‐esegana iakinite, hesaudoudoi‐labuina ametiso. 21 Eo dobila gududi saudoudoi‐labui wa, isi ede giniuba matapoudi saudoudoi‐labui, hari gudu esau, esau, ede giniuba matapou esegana. Eanua‐saesaena ta dobilana ede gold mamohoi, i nega ariri doha galasi.

22 Eanua eai ta nige dubuna ea ita, paana Guiau Eaubada Gigigibori‐aririna maena Mamoe, isi dubuna ede. 23 Eanua ta taba nige bena mahana e nawalai se sinai, paana Guiau namanamarina iaede aba‐hemahemarana ede, eo lamepana ede Mamoe. 24 Marana boeana eai basileia udoudoi abo se laulau; eo tanoubu wasawasadi edi namanamari abo se leama boeana eai. 25 Eo dobila gududi taba nige huia esau asubena eai se gududi — hinage nei eai nige maionana. 26 Basileia edi namanamari, edi hedebasae, abo se leama eanua boeana eai. 27 Hinage taba nige ginauri esau i lusora ena nige i aa, e ena laulau hewahewaiununa i paipaisoaei, e ena boraborana; na isibom mo esadi se uridio Mamoe ena mauri bukana eai.

Copyright information for `SWP