Revelation of John 3

Ekalesia bodadi edi ribahasahasa.

“Eo dubu Sadis eai aneruna enana u uri: ‘Eaubada earuana haligigi‐labui eo ipora haligigi‐labui tauabina wa, ena riba ede.

“‘Em paipaisoa abidi ea atao; esam doha oa taumauri, ia mo ue mate.
U eno‐toro, ginauri hisahisawaidi otadi arim eai u headidiridi, hanahanaudi wa abo se mate; paana nige paisoa esau arim eai ea lobai i lolo mamohoi egu Eaubada matana eai. Huia bagubaguna eai saha ue abi wa, eo u ataiei, bena u henuaisini eo u sogohididini, eo u nuabui. Ena nige u siliata, abo ea lage arim eai doha tau‐aiaiyahari, taba nige u nuatui aitea mahanana eai egu laowa abo i hearom. Taiede esa headi arim eai, Sadis eai hisahisawaidi, isi adi lulu nige se hebiidi, isi abo maegu ai laulau, lulu posiposi abo se lui, paana isi ede se lolo. Ia tausaepoi, ia abo doha ina lulu posiposi eai se helui, eo taba nige esana ea soegabaei mauri bukana eai; esana ea ribahemasaraha mo Tamagu arinai, eo ena aneru matadi eai. Eai wa beana, taba i ataatai, Earua saha wa i ribaei ekalesia aridi eai.’

“Abo dubu Piladelepia eai aneruna enana u uri: ‘Tau tabuna ena riba, tau mamohoina wa eo Davida ena ki tauabina, ia wa ena i soe taba nige esau i guduuioi, eo ena i gudu taba nige esau i soeuioi.

“‘Em paipaiosa abidi ea atao. U ita, dobila soesoeaurina ea totore matam eai ta, nige tau esau abina i ata i gudu; ea nuatui gigibori enam begana mo, taiede egu riba u sogohididini, eo esagu nige u halelei. U ita, isi Satani ena sunago tataodi, isi wa tau‐awa‐Iudea ia mo nige’e, se boraauridi — u ita, abo ea hetaladuidi se laoma aem eai se turibono, abo se italobai ea gadosisiem ede. 10 Paana egu riba u taubigaei eo u abididini, oa hinage abo ea abididinim lauita mahanana eai, iaede wa tanoubu maudoina abo se hearo, arinai abo tanoubu taumiaina se lauitadi. 11 Ea heuheulawa; saha u abiyao wa, temeta bena u abiabididini, tabu tau esau em korona i girihai. 12 Ia tausaepoi, ia abo ea hetoro egu du esau, egu Eaubada ena dubu tabuna eai; taba nige i pesagabaeuioi, ia arinai egu Eaubada esana abo ea uri, eo egu Eaubada ena eanua lailai esana, Ierusalema harihariuna wa, galewa eai abo i dobima, eo egu Eaubada arinai wa, eo eaubogu esagu harihariuna abo ea mosei hinage. 13 Eai wa beana, besi i ataatai, Earua saha wa i ribaei ekalesia aridi eai.’

14 “Eo dubu Laodisia eai aneruna enana u uri: ‘Amen ena riba ina, tauribaribaei lolona wa, mamohoina, Eaubada, tauhetubu, nimana paipaisoana bagubagunana wa.

15 “‘Em paipaisoa abidi ea atao; oa nige u gogoma eo nige u gigibori. Adeli mo taba u gogoma, e u gigibori! 16 Na paana oa duaduari eai, nige u gogoma eo nige u gigibori, awagu eai abo ea gariso‐gabaem. 17 Paana u ene, Eau monamonaune, egu gogo peina, eau nige saha ea dedeha! na nige u nuatui oa baabaaeam ta, u nuatoatoa ariri, gogogesagesa mamohoi, matagibugibum eo ma‐taukohakoham. 18 Arinai ea lauhasahasaim ta bena gold oeagi alaalasina eai se heaa, arigu eai u unei, arinai abo em gogo u lobai, eo lulu posiposi arinai se heluim abo em taukohakoha taumaeamaeana taba nige se ita, eo muramura arinai matam u heyausi, to u itaita. 19 Isi gamagaridi ea gadosisiedi, isi ede ea ribasuuidi eo ea pidiridi; arinai taba mo nuam se gigibori, u nuabui. 20 Au ita, dobila guduna eai ea totoro, ea ipeipesi; ena tau esau arinagu i ataiei eo dobila i soeyama, abo ea awasae ia arinai, maena abo ai aiai, eo ia maegu. 21 Ia tausaepoi, ena tupo abo ea mosei abo maegu ai bawaesega egu terona eai, doha eau ina ea saepoiyao, eo ea bawao, ma‐Tamagu, ena terona eai. 22 Ia wa beana, besi i ataatai, Earua saha wa i ribaei ekalesia aridi eai.’”

Copyright information for `SWP