Revelation of John 7

Tatao hagahagana heamamna lailaina boeana eai se mauri.

Ina ginauri ta muridi eai abotai aneru hasi ea itadi, tanoubu konana hasi eai se totoro, tanoubu manana hasi se abiabididinidi, bena tabu mana i toalau tanoubu eai, e gabogabo eai, e oeagi esau potana eai. Abotai aneru esau ea iita, tupo aruabu eai i saesaema, Eaubada maumaurina heiheinoina ie abi nimana eai. Arina lailaina eai i eogalau aneru hasi aridi eai, isi wa gigibori se mosedio tanoubu eo gabogabo taba se hebaaea, i ene, “Tabu tanoubu au hebaaea, e gabogabo, e oeagi iniinidi, sora Eaubada ena heaheari tataodi ai goraibagunaedi, eo heiheinoi ai tore debadi eai.” Isi se goraidi wa edi numero ea ataiei; tausani handere esega tatao‐labui‐se‐mate hasi se goraidi, Isaraela nanatunayao bodadi gamagamagari. Iuda ena boda tausani saudoudoi‐labui se goraidi, Gada ena boda tausani saudoudoi‐labui, Asa ena boda tausani saudoudoi‐labui, Napatali ena boda tausani saudoudoi‐labui, Manase ena boda tausani saudoudoi‐labui, Simiona ena boda tausani saudoudoi‐labui, Levi ena boda tausani saudoudoi‐labui, Isakara ena boda tausani saudoudoi‐labui, Sebulona ena boda tausani saudoudoi‐labui, Iosepa ena boda tausani saudoudoi‐labui, Beniamina ena boda tausani saudoudoi‐labui se goraidi.

Murina eai ea italau, na ne, moutuana lailai‐aririna, taba nige tau esau i hasiridi, basileia gamagari tataodi, eo boga udoi udoi, eo hari tataoyao, eo arina gamagamagari, terona matana eai se totoro eo Mamoe nuanuana eai, lulu posiposi lohalohadi se heluidi, eo bagadi nimadi eai se abidi, 10 eo arinadi lailai eai se eogayoga si ene, “Abihemauri eda Eaubada arinai, terona eai i babawa, eo Mamoe arinai!” 11 Abo aneru maudoidi terona eo babadayao eo ginauri maumauridi hasi wa, se toropolupoluidi, terona matana eai se gurisalaoba, Eaubada se tabaohui, se aihelahui 12 si ene, “Amen! Helolona, eo namanamarina, eo sonogana eo aitoina eo hedebasaena eo gigiborina eo adidirina eda Guiau enana ede, i lau e huia nige nosina! Amen.”

13 Abo tautaubada wa esau i hesioigu i ene, “Aidobudi ina, lulu posiposi se heluidi ta, eo haedi eai se laoma?” na riba ea heuio ea ene, “Taubada e, oa ede abina u ata.” 14 Na i ribauio arigu eai i ene, “Teina ede isi amamna lailai boeana eai se lulagema; adi lulu se deuridio se heposiposidio Mamoe osinana eai.

15 
  • Arinai ede isi Eaubada ena terona matana eai se totoro, asubena to maiona ena dubu tabuna eai ia se heayaiei; ia terona eai i babawa wa, ia ede boeadi eai i miamia.
16 Taba nige se guriamuio, taba nige se gadomaguuio; mahana taba nige i talaidi, e gigibori i gabudi. 17 Paana Mamoe terona boeana eai wa, ia abo Taumiataunidi,
abo i woeaidi goila ipudi maumauridi aridi eai;
eo Eaubada matasulu gamagamagari abo i saugabaedi matadi eai.”
Copyright information for `SWP