Revelation of John 9

Bogigi hehaligigina, eo baaea bagubagunana.

Abo aneru hehaligigina ena bogigi ie iuhi, na ipora esau ea iita galewa eai i beudobima tanoubu potana eai, abo duha lohalohana wa i dobi e nige anasiga, ki‐na wau aneru wa se mosei. Abo duha ie dobi nige anasiga dobilana ie soe, abo asuasuna duha eai wa i inisaema, doha um lailaina asuasuna, mahana eo eada se hemasigiri‐gudui, asuasuna wa duha dobilana eai i saesaema wa debana eai. Eo asuasu boeana eai madimadi se taumasarahama, tanoubu eai se tautausi, gigibori se mosedi doha tanoubu eai ta gaganadenadewa gigiboridi; se lauhesomdi tabu tanoubu ta lagauna se hebaaea, e ginauri iniini esau, e oeagi esau, na tatao mo abo se hebaaeadi, isi wa Eaubada ena heiheinoi nige se abiyao debadi eai. Se heribadi hinage bena tabu se unuhematedi, na abo se heamamna‐daoiedi mo nawalai haligigi sorasorana eai; wau edi heamamana wa doha gaganadenadewa ena heamamna huia ne tau i letai. Nei asubenadi eai ne tatao abo mate se eooi to se eoo‐asa eai, abo se henua ariri taba se mate, ia mo mate abo i dagogabaedi.

Wau madimadi wa adi ao doha hosi se abinonohaidi bena se lau se iala; urudi eai doha korona gold eo matadi doha tatao matadi, urudi maiawadi doha sisine urudi, moadi doha liona moadi; nuapoudi opeadi doha poasi, mabedi dagugudi doha sariota eo hosi gamagamagari, iala hesabana se aitautau; 10 deledi doha gaganadenadewa deledi, deledi eai edi abagorigori ede, edi gori eai tatao se heamamnadi i lau nawalai haligigi. 11 Edi wasawasa se hetoro i tanuagaedi, iaede duha wa ie dobi nige anasiga wa aneruna, esana Heberu arinadi eai ede Abadona, na Heleni arinadi eai esana
9.11Heaheasonina:Tauhebaaea.
Apoliona.

12 Baaea bagubagunana ede i lauo, sora u ita, baaea labui soradi se laolaoma ina.

13 Abo aneru hehaligigi‐esegana ena bogigi ie iuhi, to arina esau ea ataiei, aba‐aitalasam gold donana hasi aridi eai i laoma, iaede Eaubada matana eai i totoro wa, 14 i ribalau aneru hehaligigi‐esegana wa bogigi ie abi wa, i ene, “Aneru hasi se auaudi saga lailaina Euperatea eai, u iairihaidi.” 15 Abo aneru hasi se iairigabaedi, isi se nonoha edi huia se mosedi asubena esega eo mahana esega sorasorana eai tatao bena se unuidi. 16 Tauiala hosi se geruidi, gamagaridi tausani saudoudoi ma‐tausani saudoudoi se helabui; edi numero ea ataiei. 17 Doha ina hosi wa ea itadi egu enosuai eai, eo taugerusae hinage ea itadi nuapoudi opeadi adi ao doha se alaalasi eo we’u alaalawana safiara wa, eo muramura alaalasina sulfur, eo hosi wa urudi doha liona urudi, awadi eai alaalasi eo asuasu eo sulfur se gabu se tatatapesa. 18 Baaea haiona ta debadi eai tatao se mate, tatao taba se soihehaionadi, lausoisoina esega ede se mateohi, wau oeagi alaalasi eai se mate, eo asuasu, eo sulfur gabugabuna eai wa, awadi eai se lulagema wa. 19 Paana hosi wa gigiboridi ede awadi eai, eo deledi eai, paana deledi doha mota, ma‐urudi, eo gonoadi aridi eai se aihebahebaaea.

20 Na tatao hagahagana baaea eai ta nige se mate, ia mo nige se nuabui, nimadi ginauridi se tabatabaohuedi mo, eo diabolo, eo oitau gold, e silver, e brass, e we’u, e oeagi, isi taba nige se itaita, e se ataatai, e aedi eai se laulau; 21 eo edi aiaiunu, edi laulau bii, edi aiaiyahari, hinage nige se nuabuiedi.

Copyright information for `SWP