Romans 1

Eau Paulo, Iesu Keriso ena heaheari, se eogahaigu ea hemala aposotolo, Eaubada ena evanelia arinai se torelaegu, ia ede ena peroveta awadi eai uriuri tabudi eai nabada i ribahesunumadao, eda Guiau ia Natuna Iesu Keriso ribana, ia ede buluma dobilana eai Davida tumana eai ie tubu. Ia Eaubada Natuna se ribaei ma‐gigiborina, lolo dumaduma earuana arinai, mate eai i torouioma debana eai; ia arinai ainauia eo aposotolo paisoana ai abidi, eanua gamagari boeadi eai sunuma nuatuna ai awaabiei, ia esana debana eai; isi boeadi eai omi hinage se eogahaimiu Iesu Keriso enana.

Omi gamagarimiu Roma eai taumia e, Eaubada i gadosisiemiu, hetabu tataomiu se eogahaimiu: ainauia enamiu, eo loni Eaubada tamada arinai se laowa, eo Guiau Iesu Keriso arinai se laowa hinage.

Bagubaguna, omi gamagarimiu debamiu eai egu Eaubada ea lautoiei Keriso debana eai, paana emi sunuma wasana tanoubu gamagamagari eai se wasaduaiei. Paana Eaubada i itaguo, ia ede nuagu eai ia Natuna ena evanelia boeana eai ea heaheayaiei, na nige egu aba‐aiyawasi egu uura eai esamiu ea ataidi huia gamagamagari; 10 ea aiboda, bena huia ta dobila aisana Eaubada ena nuatu debana eai, abo ea laowa arimiu eai. 11 Egu gadosisi lailai bena ea itamiu, galewa ainauiana bena ea leawa, arinai abo nuamiu se paipai; 12 ia ede, bena omi eo eau sunumada esega debana eai arinai abo maemiu ta nuaadidiri. 13 Egu tataoyao e, tabu nuamiu se ponopono, huia gamagari eau nuagu bena ea laowa (nabada se hemodegu), arimiu eai hinage bena agu paisoa aniona ea abi, doha hinage ea aabi Murimuri‐tataodi headi aridi eai. 14 Eau Heleni tataodi ea nuahaiedi, eo hemahemanabara tataodi ea nuahaiedi: tatao sonoga, eo tatao hinage nige se sonoga. 15 Na nuagu i gigibori omi Roma taumia hinage bena ea lauguguiaimiu.

16 Keriso ena evanelia nige ea taumaeamaeaei; paana ia ede Eaubada ena gigibori i lau e abihemaurina eai, tatao gamagamagari tau‐sunusunuma aridi eai, esau eo esau; bagubaguna Iudea tataodi aridi eai, eo Heleni tataodi aridi eai hinage. 17 Arinai ede Eaubada ena laulau dudurai se hemasarahama, sunuma eai i lau sunuma eai, doha se uriyao, “Tatao laulau dudurai edi sunuma eai abo se mauri.”

18 Na Eaubada ena ouyalayala galewa eai i dobima se hemahemasaraha tatao aridi eai isi Eaubada matausina nige se matausi, eo laulau baaea gamagamagari se abiwataidi; arinai riba mamohoina se oitawai. 19 Eaubada i ouyalayala paana Eaubada ribana aridi eai i masamasaraha; Eaubada i heitadio, 20 tanoubu ena huia tubu eai i laoma, ia ena abi eamuyamui, ena gigibori i miahai nige nosina, eo ia Eaubadana hinage, se masarahao nimana ginauridi aridi eai; tatao gamagari abo se ita. Arinai nige edi abaaihare; 21 isi Eaubada se nuatuiyao, na nige se hedebasae eo nige se awaeaubadaei, eo hinage nige se laulautoiei; isi mo edi nuatu se haihaiawayagara gaibu mo, eo nuadi se hedigabu eo se hemasigiri; 22 isibom si ene se sonoga, arinai se hemala eauyaure, 23 to Eaubada miatahitahina nige se aiaihelahui, oitau mo se ginauridi adi ao doha tatao, eo doha manu, eo sarai, eo ginauri se daladalausi, se aiaihelahuidi.

24 Arinai Eaubada edi nuatu biibiidi aridi eai i buigabaedio, taudi nige se heasisiedi na se hebaaeauioidi laulau biibiidi aridi eai. 25 Paana Eaubada ena riba mamohoina se he’ori, se awa‐boraboraei, eo ginauri se hetubudi meta mo se aihelahuidi eo se awa‐eaubadaedi, Tauhetubudi nige se nuatuwatai, ia ede i sae ariri i lau e nige nosina! Amen.

26 Paana ede meta Eaubada i mosegabaedi gadosisi baaeadi aridi eai; edi sisine ma‐heledi sisineyao taudi se hebaaeadi, 27 eo tatao hinage, sisine nige se nuatuidi, ma‐heledi tatao mo edi lelehi se bii, eo se laulau baaea, edi laulau taumaeamaeana, maisana isibom taudi eai se hearoyao.

28 Isi Eaubada nuatuna nige se henua arinai Eaubada nuatu eauyaure abo i hegadosisidi, laulau gewagewadi abo se abidi. 29 Abi‐baaea gamagamagari se monau, laulau baaea, ginauri se gadosisi gaibuidi, nuabaaea. Aiaromagigiri se monau, eo aiunu, eo lululu, eo laulau borabora, eo se haihaigum, se riba moninihi, 30 isi dagila eai tauaileta, Eaubada tauhewaiununa, tauisuisugara eo se riba‐tausaeuioidi, tauribapasipasiuioidi, baaea tauhetubuna, tamadiyao sinadiyao tau‐awayagaraedi, 31 eauyauredi, isibom edi riba tau‐utusidi, gadosisi mamohoi nige abina se ata, nuadi se oiura, nuatoatoa nige abina se ata. 32 Isi Eaubada ena abihedudurai ribana se nuatuiyao, ede teina ginauri tauabidi abo se mate, taiede na se ginauridi mo, eo hinage isi wau laulau tauabidi wa nuadi se loloedi.

Copyright information for `SWP