Romans 10

Egu tataoyao e, egu gadosisi lailai, eo egu uura Eaubada arinai Isaraela debadi eai, iaede teina: bena abo se hemauridi. Ea itadio isi se adidiri Eaubada arinai, na se adidiri gaibu mo. Paana isi Eaubada ena laulau‐dudurai se supusupuei, eo isibom edi laulau‐dudurai se eooi bena se hetubu: Eaubada ena laulau‐duduraina nige se nuatuwatai. Paana Keriso ia laugagaeo sigana ede, tausunusunuma gamagamagari bena se heduduraidi.

Laulau‐dudurai, laugagaeo eai i tubuma, Mose i ribahasahasaida, i ene tau esau teina ginauri ta i ginauridi abo i mauri debadi eai. Na laulau‐dudurai sunuma eai i tubuma, i ene ina doha, “Tabu nuam eai u ene, ‘Eai abo i awasae galewa eai?’ (ia ede Keriso abo se woeadobeiyama), e ‘Eai abo i letadobi doubo eai?’” (ia ede Keriso mate eai abo se woeaisiniyama). Na i ene edoha? I ene, “Riba wa hanahanaum eai, awam eai eo nuam eai”: ia ede sunuma, ai lauguguiaei; (Deu. 30.12-14.) paana taba awam eai Iesu u wasawasaei u ene ia Guiau, eo nuam eai u nuatuwatai u ene Eaubada ia mate eai i hetorouioi, oa abo u mauri. 10 Paana tau ma nuana i nuatuwatai i lau e laulau‐dudurai abo i tubu; eo awana eai hinage ia i wasawasaei arinai abo i mauri. 11 Uriuri tabuna eai si ene, “Ena tau esa, tau esa, ia i nuatuwatai taba nige i taumaeamaea. (Is. 28.16.) 12 Iudea tauna eo Heleni tauna isi nige udodoi; paana Eaubada esegana mo gamagarida i tanuagaida, isi gamagaridi se eogalau ia arinai ia i ainauiadaoiedi. 13 Tau esa, eo tau esa, se eogalau Guiau esana se atai, isi abo se mauri. (Ioela 2.32.)

14 Na edohana abo tatao edi eogayogalau arinai, ena ia sora nige se ataataiwatai? Edohana abo edi ataataiena ena sora ia wasana nige se ataiei? Eo edohana edi ataiena ena nige enadi taulauguguia? 15 Abo edohana tatao edi laulauguguia, ena nige se hetamaridi? Doha se uriyao si ene, “Aedi adi ao tai se lolo, isi loni wasa‐lolona taulaulauguguiaina, eo ginauri lolodi wasadi lolodi tauleamana!” (Is. 52.7.) 16 Na isi headi evanelia nige se awaabiei. Doha Isaia i ene, “Guiau e, eai ema wasa i nuatuwataiyao?” (Is. 53.1.) 17 Arinai ta ene ataiena debana eai sunuma ie tubu, eo Eaubada ena riba arinai ataiena ie tubu.

18 Na ea hesio, isi nige se ataieyao, wa? E, mamohoi se ataieyao. “Dagugudi i lau e tanoubu i laugirihai, eo edi riba se lau tanoubu gamagamagari sigasigadi eai.” (Psa. 19.4.) 19 Na ea hesiouio, Isaraela nige se nuatui, wa? Bagubaguna eai Mose i ene, “Isi tatao gaibu aridi eai ea heaiaromagigiriemiu, eo eanua eauyaure aridi eai ea heouyalayalaemiu.” (Deu. 32.21.) 20 Isaia i riba adidiri ariri, i ene, “Isi nige se eooigu se lobaiguo, isi nige se hetalagu matadi eai ea toro masaraha.” (Is. 65.1.) 21 Na Isaraela aridi eai i ene, “Asubena gamagamagari nimagu ea helelelaedi tau awaawayagara eo tauhegihegirugaibu aridi eai.” (Is. 65.2.)

Copyright information for `SWP