Romans 11

Ea oimurini, ea ene, Eaubada ena tataoyao ta i gabaedi, wa? Nige ariariri! Eau hinage Isaraela tauna, eau Aberahama pesipesina esau, boga Beniamina. Eaubada ena tataoyao wa, i nuatui‐nonohaidi, nige i gabaedi. Uriuri Tabuna ribana Elia ribana se ribaei au nuatui, e nige’e? Ia i aiboda Eaubada arinai Isaraela bena i gudugudui, i ene, “Guiau e, isi em peroveta se unuidi, em abaaitalasam se heduigabaedi; eau eaubom ea mimia, eau hinage bena se unuigu.” (1. Kings 19.10.) Ia arinana Eaubada i heuio, i ene edoha? I ene, “Tatao tausani haligigi‐labui ea abidi isi sora nige Baala nuanuana eai se turibono.” (1. Kings 19.18.) Hinage doha teina huia ta ainauia hinerina debana eai tupona gagirina mo se mia. Ena ainauia debana eai se hineridi, abo nige laulau debana eai, ata ainauia nige ainauia mamohoina.

Abo edoha? Isaraela ginauri wa i eooi nige i lobai; tauhinehineridi se lobaiyao, na wau isi headi wa matadi se hegibudi. Doha se uriyao si ene, “Eaubada mataenoeno earuana i mosei aridi eai, matadi taba nige se ita, eo beadi taba nige se ataiei i laoma e huia ta.” (Is. 29.10; Deu. 29.4.) Na Davida hinage i ene, “Adi aiai abo i hemala sa’i eo i hemala puru beubeu, eo edi aba‐alabesibesi, eo edi abahemahemaisadi; 10 matadi abo se hegaugaudi isi taba nige se ita, eo huia gamagamagari dageladi abo u heporoudi.” (Psa. 69.22-23.)

11 Ea oimuri, ea ene, isi se alabesibesi, abo se guri esegai? nige ariariri! Na isi edi guri eai Murimuri‐tataodi abo abihemauri se hearo; Isaraela abo se heaiaromagigiriedi. 12 Teina edi guri ta tanoubu edi abalolo, eo edi heberuberu wa Murimuri‐tataodi edi aba‐lolo hinage: sora isi se hetorouioidi abo se heloloaririedi.

13 Omi Murimuri‐tataomiu ea ribalaowa arimiu eai, paana eau Etene edi aposotolo, egu paisoa ta ea hesae: 14 bena egu eanua tataodi egu abiabi eo iilagu eai abo ea headidiridi, isi headi abo se mauri. 15 Taba isi wa se tauotaotaedi, debadi eai tanoubu abo se laubiriei, ena se abiuioidi abo i hemala mate eai abahemauridi, e nige’e? 16 Ena elahouna se hetabuei, maudoina hinage se hetabuesegai; ena oeagi lamna se hetabuei, abo laganayao hinage.

17 Ena laganayao headi se tagasi, eo oa, doha olive nuura, lagam se torehepatulaei boeadi eai, eo olive mamohoi wa lamna eo adidirina u abiesegai, 18 tabu hari laga aridi eai u ribapasipasiuioim. Na u ribapasipasiuioim wa, lamna oa nige u hetoro, lamna oa ede i hetorom. 19 Oa abo u ene, “Laganayao se hetagasidi bena se torehepatulaegu.” 20 Doha ede, isi nige se nuatuwatai arinai ede se tagasi; oa, sunuma debana eai, u helaudamaidi. Tabu u ribatausaem, na u matausi mo. 21 Ena Eaubada laganayao mamohoi nige i nuahidi, u komakomanim, ata hinage oa nige i nuahim. 22 Hage Eaubada ena abilolo eo ena abi‐ouyalayala u itadi; isi tauguri wa ena abi‐ouyalayala i beudobima potadi eai; na oa, ena abilolo i laowa arim eai ena u miahai ena abilolo boeana eai: ena nige’e, oa abo se tomgabaem. 23 Isi hinage ena edi awayagara eai nige se miatahitahi abo se tore‐hepatudima, paana Guiau torehepatuuioidi abina ie ata. 24 Ena oa, olive nuura eai i ini gaibu, se talahaim, eo nige em aba’ini mamohoi na se torehepatum olive lolona arinai, isi laganayao mamohoi wa, isibom edi olive boeana eai abo se torehepatuuioidi, e nige’e?

25 Egu tataoyao e, riba esau nabada wa nige se heribamonihinihimiu tabu nuamiu se ponoponoei, ata omibom ami sanapu nige se lolo; ia ede ea ene Isaraela matadi se hegaugaudi i lau e Murimuri‐tataodi gamagamagari se lageohima. 26 Arinai Isaraela se ohihai abo se hemauridi. Doha uriuri tabuna eai si ene,

“Siona boeona eai Tauabihemauri abo i tubuma,
Eaubada matausina nige se matausi, meta abo i duiei Iakobo arinai;”
27 “na egu ribahesunuma aridi eai ede ina:
isi edi baaea abo ea laehesuaradi.”
(Is. 59.2-12; 27.9.)

28 Evanelia arinai Iudea tataodi se hemala Eaubada ena waiunuyao omi debamiu eai; na Eaubada ena riba hinehineri eai, isi i gadosisiaririedi tamadiyao debadi eai. 29 Paana Eaubada ena ainauia eo ena eogayogahai, taba nige nuana i bui. 30 Doha hinage omi nabada wa Eaubada au awaawayagaraei, na huia ta isi edi awayagara debana eai nuatoatoa au lobai; 31 isi hinage huia ta se awayagara, nuatoatoa enamiu wa debana eai, bena isi hinage nuatoatoa abo se lobai. 32 Paana isi gamagaridi i awa‐tauawaawayagaraedi bena gamagaridi hinage abo i nuatoatoaheohidi.

33 Eaubada ena sonoga eo ena nuatu sibasiba haedi edi abaohi! Ena nuatu dudurai taba nige esau i eooiheohi, ena laulau taba nige esau i italobai!

34 “Guiau nuana, eai ie ita? Eo eai hinage ia i ribasagui?” (Is. 40.13-14.) 35 “Eai ginauri esau i mosei Eaubada arinai bena maisana abo i abiuioi?” (Job 35.7; 41.11.) 36 Paana ginauri gamagamagari se hetubudi ia enana, eo ia debana eai, eo ia arinai. Hedebasaena ia arinai, huia nige nosina. Amen.

Copyright information for `SWP