Romans 12

Egu tataoyao e, ea awanorilaowa arimiu eai Eaubada ena nuatoatoa arinai, taumiu ma aniodi au mosedi se hemala aitalasam maumaurina, aitalasam tabuna, Eaubada i henua‐aririei, iaede emi heaheari abananabuena. Teina tanoubu ta edi laulau tabu au laulauwataidi, omi nuamiu au heharihariudi abo au hemala udoi, Eaubada ena nuatu lolodi, eo saesaedi, eo lolodumadumadi omi abo au italobaidi.

Ainauia wa se leama arigu eai debana eai hari tau eo hari tau arimiu eai, ea ribalau aridi eai, ea ene tabu se ribatausaeuioidi, edi nuatu se nuatui komakomani, doha Eaubada sunuma nonoina i moseyao hari tau hari tau aridi eai. Doha ita tauda esega mo, eo tauda eaudi se gamagari, eo eaudi adi paisoa udoi, udoi; ita hinage ta gamagari, eo Keriso boeana eai tauda esega mo, eo hinage esau eo esau ta he‐eauesegaida. Hari ainauia, hari ainauia, se ledimao arida eai ina: ena peroveta, abo ta riba peroveta, eda sunuma gonogonoana; e ena ta tanuaga, abo ta tanuaga komakomani; ia i lauheata, abo i lauheata komkomani; e ia i riba hepaipai, abo i ribahepaipai komakomani; eo ia i aiainauia abo nuana eai i mose‐esegai; ia i hesahesagu abo i abi ma‐nuagigiborina.

Emi gadosisi, bena gadosisi mamohoi; ginauri i baaea au hewaiunuei; ginauri i lolo au patudidini arinai. 10 Au haigadosisiemiu doha omi boga esega tataomiuyao, helemiu tatao au heasisiedi, au hebagunadi. 11 Ami paisoa arinai tabu au welawelai, nuamiu se gigibori, Guiau au heayaiei. 12 Sunumamiu arinai au kode; se heamamnamiu, au nuapaipai; uura au uu’uura heneheneteawa. 13 Hetabu tataodi enadi au heonadi; au abiabitaumana i hemala emi laulau.

14 Isi se heamamnamiu au abiloloedi; au abiabiloloedi, tabu au ariarina‐baaeaidi. 15 Isi taukodekode maemiu au kode esega, isi taudoudou maemiu au dou esega. 16 Ma nuaesegamiu au miataubiga, tabu au hetausaeuioimui, na tatao dobidobidi au italau aridi eai. Tabu omibom emi sanapu aridi eai au nuasaesae. (Prov. 3.7.) 17 Tau esau i hebaaeam, ena baaea tabu au hemaisa. Tatao gamagamagari matadi eai, ginauri duduraidi mo au nuatuidi, eo au abidi. (Prov. 3.4.) 18 Au aipate komakomani tatao gamagamagari gonoamiu au miaheboheboriedi ma‐lonimiu. 19 Ehaguyao e, egu gadosisi arimiu eai, tabu ami gum au abi, emi ouyalayala se otawa, paana ede se uriyao si ene, “Guiau i ene, eaubom mo gumgu abo ea abi, eau abo ea hemaisa.” (Deu. 32.35.) 20 Arinai ena ami waiunu i guriam, aiai ana au mosei, ena i gadomagu goila au henom, arinai oeagi mutuaridi alaalasidi au peigogoauri ia uru potana eai. (Prov. 25.21, 22.) 21 Baaea tabu i saetawatawaemiu, na omi laulau lolo eai baaea au saetawatawai mo.

Copyright information for `SWP