Romans 13

Tatao gamagamagari, tau esau, tau esau, adi tanuaga bena se awaawaabiedi. Paana wasawasa gamagamagari edi awa‐tanuaga Eaubada arinai i laoma: eda wasawasa huia ta, Eaubada i hetorodi. Tau esau eo tau esau edi tanuaga se gudugudui, Eaubada ena nuatu hinage se gudugudui: isi tauguduguduidi wa isibom abo se hebaaeauioidi. Paana tatao laulau‐dudurai, isi tanuagadi nige se matausiedi, na tatao laulau‐baaea mo tanuagadi se matausiedi. Am tanuaga abo nige u matausiei, wa? Besi em abiabi se lolo, ia abo nuana u helolo. Ia Eaubada ena heaheari, bena i helolom. Na em laulau se baaea, abo u matausi; paana elepa nige i bahegaibui, ia Eaubada ena heaheari, ia taulaulau‐baaea abo i hemaisadi. Arinai ia abo ta awaabiei, maisana abo nige ta hearo, ta awaabiei hinage nua‐abaheduduraina nuaboeada eai, debana eai. Paana ede teina, omi hinage takisi au mosemosei, ina paisoa ta tauabina, isi hinage Eaubada ena heaheariyao. Tatao gamagamagari enadi u hemaisadi: takisi au mosei takisi tauabidi aridi eai, eo
13.7customsmaisana.
telo au mosei telo tauabidi aridi eai, eo heasisi tataodi au heasisiedi, eo hedebasae tataodi au hedebasaedi.

Tabu tau esau arinai au abiabi hagahaga, na au haigadosisiemiu mo; ia helena‐taumia i gadosisiei laugagaeo i abiheohidio. Laugagaeona ede ina, tabu u ganaganawari, tau tabu u ai‐unu, tabu u aiyahari, tabu u monumonunu gaibu, tabu ginauri au gado‐lelehiedi, eo laugagaeo gamagamagari laugagaeo esega eai ta se abiesegaidi si ene: “Helem‐taumia tauna u gadosisiei doha oabom u gadosisiuioim.” 10 Gadosisi kamanina ede, helena‐taumia nige i hebaaea, arinai ede ta ene gadosisi laugagaeo i hemamohoiei.

11 Ina riba ta abiwataidi paana au nuatui huiana i lagemao bena au eno lautom, na au eno‐toro. Paana abihemaurida i hanahanauma, nige doha nabada wa, huia ne ta nuatuwatabagunai wa. 12 Maiona nige eawalana abo i ohi, asubena i hanahanauma, ita masigiri abiabidi ta gabaedi, eo marana ena iala nimaabiana ta luidi. 13 Ta laulau‐komani, doha asubena eai ta laulau, tabu ta aiaisom eo ta nomnomyauyaure, tabu ta matamatae’o eo ta aiaihewahewari, tabu ta lululu eo ta aiaiaromagigiri. 14 Na omi Guiau Iesu Keriso au lui, tabu buluma ena sorasora au mosei, ena gadosisi baaea tabu au lauwataidi.

Copyright information for `SWP