Romans 15

Ita ta adidiri, tatao beruberu edi megomego eai taba ta lebohaidi, eo itabom tabu ta nuatuuioida. Ita arida eai, esau eo esau, helena taumia taba i henualolo, ia wa i helolo abo i tubu hinage, sibasibana eai. Paana Keriso iabom nige i henualolouioi, na doha se uriyao si ene, “Tatao se sagasagariem edi riba‐sagasagari se beuma potagu eai.” (Psa. 69.9.) Paana uriuri gamagamagari nabada wa se uridio, se uridi eda abalaulauheata ede, ita uriuri tabudi edi henuabiga eo edi henuapaipai aridi eai eda sunuma abo ta lobai. Nuapaipai eo nuabigabiga Eaubadana, ia abo i henuaesegaimiu au miataubiga doha hinage Keriso Iesu nuana; omi ma nuamiu esega, eo ma awamiu esega, Eaubada bena au hedebasaei, ia ede eda Guiau Iesu Keriso ia Tamana.

Arinai omibom au hai‐oiamiuioimiu, doha Keriso hinage ita i oiamida Eaubada ena hedebasae eai. Na ea ’ne Iesu Keriso i hemala Isaraela tataodi edi heaheari, Eaubada ena riba mamohoina bena i hemasaraha eo ribahesunuma wa Tamadayao aridi eai, bena i riba‐hemamohoiedi. Eo Murimuritataodi hinage Eaubada bena se hedebasae ena nuatoatoa debana eai; doha se uriyao si ene, “Paana ede teina Murimuri‐tataodi boeadi eai eau abo ea wasawasaem eo esam eai hinage abo ea wana.” (Psa. 18.49.)

10 Hinage i ene, “Omi Murimuri‐tataomiu e, ia ena tataoyao maemiu abo au kodeesega.” (Deu. 32.43.)

11 Hinage i ene, “Omi Murimuri‐tataomiu e, Guiau au aihelahui; eo omi tatao gamagamagari, ia au hedebasaei.” (Psa. 117.1.)

12 Eo hinage Isaia i ene, “Iese arinai lamna esau abo i tubuma, ia abo se hetoro Murimuri‐tataodi i tanuagaedi, basileiadi ia abo se sunusunumaei.” (Is. 11.1, 10.) 13 Eaubada, ia sunuma tauleamana wa, kode maudoina eo loni aridi eai abo i usahemonaumiu, emi sunusunuma aniona, arinai Earua Tabuna ena gigibori debana eai emi sunuma abo i tadada ariri.

14 Egu tataoyao e, arimiu eai nuagu i taru paana ea nuatui hinage omi lolo au monau boriboriri, hinage headidiriuioimiu abina au atao. 15 Egu tataoyao e, taiede ea uriuri adiadidiri ta arimiu eai, nuamiu bena abo ea hesaedi, paana ainauia Eaubada i leama arigu eai wa, 16 arinai eau ea hemala Iesu Keriso ena heaheari Murimuri‐tataodi aridi eai. Eaubada ena evanelia eai eau kohena abiabina abo ea abiabini, Murimuri‐tataodi edi aitalasam eai Eaubada abo se henualolo, ia ede Earua Tabuna i hetabuei. 17 Keriso Iesu boeana eai, agu paisoa Eaubada enana taba ea riba‐pasipasiei. 18 Na taba nige saha ea ribaei, meta mo Keriso eau boeagu eai i ginauri, bena Murimuri‐tataodi i heawaabidi, riba eai eo laulau eai, 19 eo heiheinoidi gigigiboridi, eo noonoodi, Earua Tabuna gigiborina eai, arinai Ierusalema eai, i lau e Iliriko i hetaiiri sigasigana ede, Keriso ena evanelia ea lauguguiaheohi. 20 Taiede ea aipate bena evanelia ea lauguguiai nei dimodi eai ne Keriso esana sora nige se ataiei, ata esau ena paa potana eai ea tarini. 21 Na doha se uriyao si ene, “Tatao wa aridi eai ia wasana nige se duai, isi abo se ita; eo sora nige se ataiei, abo se nuatui.” (Is. 52.15.)

22 Hinage paana ede ma hisa se hemodegu, sora nige ea laowa arimiu eai. 23 Na teina tupo eai ta dimo gamagamagari ea heohidio, hinage borimai gamagari egu gadosisi lailai bena ea laowa arimiu eai. 24 Sora ea lau Sipania abo hinage ea laowa arimiu eai; ea henua ea itamiu, metai ma adaugu abo egu dobila eai au hegerugu, na sora ta mia begana, egu amna lolo arimiu eai ea abi. 25 Abo ina ta ea dobi Ierusalema eai hetabu tataodi ea heayaiedi. 26 Maketonia eo Akaia tataodi, ma nuaamnadi hetabu tataodi gogogesagesadi Ierusalema eai se ainauiaidi. 27 Mamohoi nuadi se amna, iaede adi haga se hemaisa. Ena Murimuri‐tataodi Iudea tataodi edi earua ginaurina ainauiana tupona se abi, i lolo hinage isi buluma ginauridi aridi eai se heayaiedi. 28 Teina paisoa ta ea abiheohi, eo edi ainauia wa wau tatao wa ea mosei aridi eai, abotai egu lau Sipania, abo ea laowa. 29 Ea nuatui ena ea laowa arimiu eai, ea laowa Keriso ena ainauia lolona eai, hemonauboriboririna eai.

30 Na egu tataoyao e, ea awanorilaowa arimiu eai, ea ene Guiau Iesu Keriso debana eai, eo Earua ena gadosisi hinage debana eai, omi maeguyao au adidiri emi uura Eaubada arinai, eau enagu. 31 Isi tauawaawayagara Iudea eai nimadi eai bena se hemaurigu, eo agu paisoa wa Ierusalema eai, hetabu tataodi abo se abi ma nualolodi; 32 eau Eaubada ena nuatu debana eai bena ea laowa makodegu, eau maemiu abo ta aiyawasi, nuada se gougouai. 33 Eaubada loni tauleamana, omi gamagarimiu maemiu i mia. Amen.

Copyright information for `SWP