Romans 2

Tau e, oa bena u heduhedudurai nige em aba ribaduduraina; paana ena tau esau u hegiru meta doha hinage u hegiruuioim, paana ede oa, tauheduhedudurai, hinage em laulau meta doha mo. Na ai nuatuiyao Eaubada ena hedudurai i taru isi teina baaea tauabidi ta potadi eai, i dudurai mo. Tau e, oa teina baaea tauabidi u heduduraidi, eo em laulau hinage doha, em nuatu saha u ene Eaubada ena hedudurai abo u dagogabaei? E, ena lolo saesae‐ariridi, eo ena nuapaipai, eo ena nuatoatoa i laulau, u halanuinuiedi; nige u nuatui Eaubada ena abilolo ede i woeaim eo i henuabuim? Na nuam i oiura eo nige begana i bui arinai ouyalayala u peiauri nonohai, abo u hearo ouyalayala asubenana eai, Eaubada ena laulau dudurai heduduraina asubenana eai ne abo se hemasaraha. Hari tau, hari tau, ia maisadi abo i mosei edi laulau gonogonoadi mo: headi laulau lolo se nuatupaipaiedi, hedebasae eo heasisi eo mauri nige i posa se eooidi, aridi eai mauri nige nosina abo i mosei: na isi taululusenauri, eo riba mamohoina nige se awaabiei, laulau gewagewa mo se awaabiei, aridi eai, ribasuu eo ouyalayala abo i mosedi. Amamna lailai eo nuadubu lailai tatao gamagaridi, esau eo esau nige esau i deha, baaea tauabidi abo se hearodi, Iudea tataodi se abi bagubaguna, abotai Heleni tataodi hinage; 10 na namanamari, eo hedebasae, eo loni, tatao gamagaridi, esau eo esau, lolo tauabidi abo se hearodi, Iudea tataodi se abi bagunai, abotai Heleni tataodi hinage. 11 Paana ede Eaubada tatao nige i heasisi‐napaidi.

12 Isi se laulau gaibu laugagaeo nige se nuatui, eo edi laulau se baaea, abo hinage se posa mo, nige laugagaeo eai; isi laugagaeona se nuatui, eo edi laugagaeo se baaea, laugagaeona eai hinage abo se heduduraidi. 13 Paana tatao laugagaeona beadi eai mo se ataataiei, isi nige se dudurai Eaubada matana eai, laugagaeo tauabidi mo isi abo se heduduraidi. 14 Ena Etene tataodi, isi laugagaeona nige se abi, na laugagaeona dobilana se launapai mo, isi laugagaeona nige se abi, taiede, isibom doha i hemala edi laugagaeo. 15 Isi nuaboeadi eai laugagaeo laulauna se urihemasarahao, nuadi hinage se taeataea, eo nuadi se hegiruuioidi e se heduduraiuioidi, 16 nei asubenana ne Eaubada tatao edi nuatu eamuyamuidi abo i lauhetaladi, Iesu Keriso arinai, doha egu evanelia ribana wa.

17 Hage ena esam se tore si ene oa Iudea tauna, laugagaeona eai u mia taubiga, eo Eaubada u ribatausae, 18 ia ena nuatu u ita‐komakomaniyao, eo ginauri lolololodi u awaloloedi, laugagaeona ribana eai se ribahasahasai mo; 19 eo em nuatu adidiri u ene taumatagibugibudi tauwoeaidi ede oa, eo tatao masigiri boeana eai se mia tauhemaradi ede oa, 20 tatao supusupudi eo kaimou, oa tauheatadi, laugagaeona eai doha riba mamohoina eo sonoga adi ao ue abi; 21 oa, tau esau u heata, oabom nige u heatauioim? Oa u guguia tau esau arinai, u ene tabu i aiyahari, oa u aiyahari, e nige’e? 22 Oa u ene tatao tabu se ganaganawari, oa u ganaganawari, e nige’e? Oa oitau u halanuinuiedi wa, numa tabuna ginaurina u abiabi‐gaibuidi, e nige’e? 23 Oa laugagaeona arinai u ribapasipasiuioim, oa laugagaeona u utusi, arinai Eaubada u hebaaea, e nige’e? 24 Doha se uriyao, “Paana ede omi, Murimuri‐tataodi boeadi eai Eaubada esana se riba‐baaeaei.” 25 Mamohoi ena laugagaeona u sogohididini abo peritome i lolo; na ena laugagaeona u utusi em peritome taba nige peritome, ginauri gaibu mo.

26 Arinai ena tatao nige se peritome wa, laugagaeona laulau duduraina se sogohididini, tatao wa nige se heperitomedi wa abo se hemala peritome, e nige’e? 27 Tau nige se peritome laugageona i abiwatai, oa abo i hegirum, oa ena laugagaeona u utuutusi, e nige’e? 28 Ia se ribaei Iudea‐tauna ia nige Iudea tauna mamohoi; eo peritome bulumana eai mo nige peritome mamohoi. 29 Iudea tauna mamohoi ena nuatu doha hinage Iudea, eo peritome mamohoina hinage ia ede nuana eai, earuana eai, nige uriuri eai; hedebasaena tatao aridi eai nige’e, Eaubada mo arinai i laoma.

Copyright information for `SWP