Romans 3

Iudea tataodi edi lolo saha abo se abi? Hinage peritome, aisana lolona arinai abo se hetubu? Edi lolo i lai ariri; bagubaguna isi aridi eai Eaubada ena riba mamohoina se mosei. Ie saha isi headi riba wa nige se nuatuwatai? Edi awayagara Eaubada ena abiesega ta abo i heberuberu wa? Taba nige’e! Ita ta ’ne Eaubada ia mamohoi na tatao gamagamagari se borabora, doha hinage se uriyao si ene, “Em riba aridi eai abo se heduduraim: ena se hekirainom abo u adidiri.” Ena eda laulau gewagewa Eaubada ena laulau dudurai i hemasaraha abo ita ta ’ne edoha? Bena Eaubada ena laulau se gewagewa tatao ena i hemaisadi, wa? (Egu riba ta ea riba doha tatao edi riba.) Nige ariariri! Ena meta doha Eaubada tanoubu edoha i heduheduduraidi? Ena egu riba borabora Eaubada ena riba mamohoina i hemasaraha, arinai ia se hedebasae; ie saha se lauhetalagu doha eau tau baabaaeana? Hinage ie saha nige ta ’ne (doha hinage tatao borabora headi si ene ai ene), “Besi, ta laulau baaea, arinai lolo ta hetubu”? Tatao doha nei maisana lailai abo se abi, i dudurai.

Abo edohana? Ita Iudea ta saetawatawaidi? Nige’e, nige ariariri: nabada wa Iudea eo Heleni eau ea heoiesegaidi baaea eai se laulau. 10 Doha se uriyao si ene,

“Nige esau ena laulau se dudurai, nige esega;
11 nige esau i nuatulobai, nige esau Eaubada i eooi.
12 Gamagaridi dobila eai se laulausuara, se baaeagogo;
nige esau ena laulau se lolo, nige esega.” (Psa. 14.1-2; 53.1-2.)
13 “Gadodi doha bousa se soeauri, memenadi eai se ribaborabora;
“Sopa aloalodi eai mota edi haha abamate.”
14 “Awadi ribahemate eo kalapi se monau.”
15 “Aedi se heula, osina bena se heboriri,
16 sabom eo nuadubu edi dobila eai se toro.
17 Loni dobilana nige abina se ata.”
18 “Eaubada matausina matadi eai nige’e.” (Psa. 5.9; 140.3; 10.7; Is. 59.7-8; Psa. 36.1.)
19 Na, ta nuatui riba gamagamagari laugagaeo eai se uridi isi laugagaeo tauabidi edi riba: awadi gamagamagari bena se guduohidi, abo tanoubu gamagamagari se ohihai, Eaubada matana eai se hegirudi. 20 Arinai ede laugagaeo abiabidi eai nige tau esau ia matana eai abo se hedudurai; paana laugagaeona eai baaea se nuatulobai ede. 21 Na abotai abo Eaubada ena laulau dudurai se hemasarahayama, laugagaeona eai nige’e, ia ede laugagaeona eo peroveta se hemasaraha mo, 22 Eaubada ena laulau dudurai, ia ede Iesu Keriso sunumana tauataataiena gamagamagaridi enadi. Nige hinehinerina, 23 paana tatao gamagamagari edi laulau se baaea Eaubada ena namanamari sora nige se lobai; 24 ena ainauia eai se hedudurainapaidi, abihemauri debana eai Keriso Iesu boeana eai. 25 ia Eaubada i hetoro hemasarahayao, baaea bena i saugabaei, ia osinana eai, sunuma eai ta abi enada. Teina arinai Eaubada ena laulau dudurai i masaraha, nabada wa baaeadi i nuatugabaedi ena healapaipai debana eai; 26 ena laulau dudurai aba‐italobaina, ea ’ne teina huia ena laulau dudurai abo i masaraha, iaede Iesu tausunumaena ia abo i hemauri ede.

27 Eda ribapasipasi wa haedi? Se guduhai. Aitea laugagaeona eai? Laulau laugagaeona? Nige’e, na sunuma laugagaeona mo. 28 Paana ta nuatui ta ’ne tau esau abo i dudurai sunumana eai mo, laugagaeo abiwataina eai nige’e. 29 E ia Iudea tataodi isibom mo edi Eaubada wa? Murimuri‐tataodi edi Eaubada hinage, e nige’e? E, mamohoi, Murimuri‐tataodi edi Eaubada hinage. 30 Ia ede Eaubada mamohoina esega, peritome tataodi sunuma debana eai abo i heduduraidi, eo tatao nige se heperitomedi sunuma eai abo i heduduraidi hinage. 31 Sunuma ta arinai laugagaeona ta helautom wa? Nige ariariri! Laugagaeona abo ta hetoro adiadidiri ede.

Copyright information for `SWP