Romans 9

Keriso boeana eai ea riba mamohoi, nige ea riba borabora, nuaboeagu eai egu nuatu abaheduduraina Earua Tabuna i hemara hinage, ia maegu ai riba esega, ea ’ne nuagu i mou ariri, eo egu nuadubu otana. Eau egu gadosisi taba se ribahemategu mo, taba Keriso arinai se tomgabaegu egu tataoyao eo agu bogao mamohoi debadi eai. Isi ede Isaraela tataodi, awa‐natu isi enadi, eo hedebasaena hinage, eo ribahesunuma; laugagaeo isi ede se mosedi, eo Eaubada ana paisoa aba‐heayaiena, eo aihelahuina; eo urutubu, tamadiyao wa, isi enadi, adi bogao eai hinage Keriso i laoma. Eaubada, ia ginauri gamagamagari i saetawatawaedi, ia se aihelahui i lau e nige nosina. Amen.

Tabu ta ene Eaubada ena riba nige aniona. Paana isi Isaraela tataodi wa, gamagaridi nige Isaraela mamohoi; isi Aberahama pesipesinayao, gamagaridi ia nige nanatunayao, na si ene, “Isaako arinai pesipesim abo se hetoro.” (Gen. 21.12.) Isi buluma nanatunayao nige Eaubada nanatunayao; na ribahesunuma nanatunayao isi ede se awa‐pesipesiedi. Ribahesunuma ribana ede ina, i ene, “Teina huia ta borimai matada eai abo ea laoma, Sara natuna abo i labasi.” (Gen. 18.10.) 10 Eo teina mo nige’e; ita tamada Isaako arinai Rebeka ie boga; 11 (isi merumeru sora nige se tubuma, nige esau sora ena laulau se lolo, e se baaea, Eaubada ena nuatu bena i laulau wa, arinai tatao i hineridi nige laulau debadi eai, iabom mo tau‐eogahaidi ena nuatu.) 12 se ribalau Rebeka arinai, si ene, “Taubaguna ena taumurita abo i heayaiei.” (Gen. 25.23.) 13 Doha se uriyao si ene, “Iakobo ea gadosisiei, na Isoa ea hewaiunuei.” (Mal. 1.2, 3.)

14 Ita abo ta ene edoha? Laulau gewagewa meta, Eaubada ena tupo eai, wa? Nige ariariri! 15 Doha i ribalau Mose arinai, i ene, “Isi bena ea laubiriedi abo ea laubiriedi, isi bena ea nuatoatoaidi, abo hinage ea nuatoatoaidi.” (Ex. 33.19.) 16 Arinai ta ene taunuatuina nige ena nuatu eai, eo tauaitautauina nige ena aipate eai, na Eaubada ena nuatoatoa eai mo, laubirina i hetubu. 17 Uriuri Tabuna eai Parao arinai si ene, “Teina hesabana ede ea hetorom ta, egu gigibori bena abo ea hemasaraha oa boeam eai, eau wasagu abo se ribaei tanoubu gamagamagari aridi eai.” (Ex. 9.16.) 18 Arinai isi i henua i laubiriedi abo i laubiriedi, eo isi i henua nuadi i heoiuradi abo i heoiuradi hinage.

19 Abo u ribalaoma arigu eai u ene, “Ie saha i hegiruda? Ia nuana, eai abo i torogudui?” 20 Na, tau e, oa eai Eaubada u riba gudugudui wa? Ginauri se helasa abo i ribalau tauhelasana arinai i ene, “Ue saha u helasagu doha ede ina?” (Is. 29.16.) 21 Mono tauhelamona iabom ena nuatu mono pei esegana eai ginauri i lauginauri esau ana ao lolona, e ginauri esau paisoa dobidobina mo enana. 22 Ata bena Eaubada i henua ena ouyalayala i heitada, eo ena gigibori i hemasaraha, arinai baaea gulewadi, mate hesabana se ginauridi, i nuapaipaiedi, 23 arinai hinage ena hedebasae lolona bena i hemasaraha gulewa saesaedi, nuanuabigadi, ia i ginauri nonohaidi aba‐hedebasaena ede, 24 ia ede ita, ia i eogahaida wa, Iudea tataodi aridi eai mo nige’e, na Murimuri‐tataodi aridi eai hinage, wa? 25 Doha Hosea ena uriuri eai i ene,

“Eau egu tataoyao abo ea ribaedi,
isi nabada wa nige egu tataoyao;
eo sine wa nige ea gadosisiei,
abo ea gadosisiei.” (Hos. 2.23; 1 Pet. 2.10.)
26 “Dimo eai wa se ribalau aridi eai si ene, ‘Omi nige egu tataoyao,’ metai abo se ribaedi, ‘Eaubada maumaurina nanatunayao.’” (Hos. 1.10.)
27 Isaia hinage, Isaraela ribana i eogayogaei i ene: “Isaraela nanatunayao ta hasiridi doha gabogabo geregerena, ia mo tupona, hagahagana mo, abo se hemauridi. 28 Paana Guiau ena hemaisa abo i hepaisoaei tanoubu eai ta, abo i heohi heulai.” (Is. 10.22; 28.22.) 29 Hinage doha Isaia i uri bagunaiyao, i ene,

“Ena Moutuadi Guiauna ada isimurita nige i leama,
ita nabada eai wa doha Sodoma ta hearoyao, eo doha Gomora.” (Is. 1.9.)
30 Abo ta ene edoha? Murimuri‐tataodi nabada wa laulau‐dudurai nige se lauwatai, isi laulau‐dudurai se lobaiyao, laulau‐duduraina ta iaede sunuma eai i tubuma; 31 na Isaraela, isi laulau‐dudurai laugagaeona se lauwatai, hinage laulau‐dudurai laugagaeona nige se hemamohoiei. 32 Paana saha? Paana ede isi sunuma eai nige se eooi na laugagaeo laulaudi eai mo se eooi. Aba‐alabesibesi we’una ede meta, arinai se alabesibesi; 33 doha se uriyao, si ene,

“Hage, Siona eai aba‐alabesibesi we’una
ea totore,
eo ae‐abahetupanei we’u‐dubana hinage,
arinai tatao abo se beu;
na eai to eai ia se nuatuwatai, taba nige se taumaeamaea.” (Is. 8.14; 28.16.)
Copyright information for `SWP