Titus 2

Lauheata: Eaubada ena pele suina eo woeaina.

Na oa mo ginauri saha eo saha se patulau lauheata mamohoina arinai, te‐meta abo u ribaribaedi. Tautaubada bena se mia komakomani, se italobai, nuadi se taru, sunuma eo gadosisi eo taubiga se abimaodaidi. Sinesinebada hinage doha, bena edi laulau eai se heaheasisi, nige dodoga se hebahebaaeadi edi gigimasi eai, nige nomnom‐waina i auaudi; na saha i lolo mo, iaede bena se laulauheataei, abo isimurimurita sisinedi se heata komakomanidi bena monediyao se gadosisiedi eo nanatudiyao se gadosisiedi. Bena se sibasiba, tau‐miamia aa, isibom edi numa‐alo eai se paipaisoa, edi abi se lolo, isibom monediyao se awaabiedi, arinai Eaubada ena riba bena tabu tatao edi aba‐ribabaaeaina. Hinage doha, tatao hewahewari u lauhasahasaidi bena isi nuadi se tanuagaedi. Ginauri gamagaridi eai oa iilam eo em paipaisoa lolodi bena i hemala edi tautau; em lauheata eai abi mamohoi eo nuatu duduraina eai u hemasarahauioim, em ribariba se lolo arinai taba nige se hepilipilidi, arinai ena esau bena i tauguduim abo i taumaeamaea, nige aba‐ribabaaeaida esau i lobai. Tauauau tataodi u lauhasahasaidi bena ginauri gamagaridi aridi eai tanuagadiyao se awaabiedi eo nuadi se helolodi, eo tabu se oioipili. 10 Tabu edi ginauri se abi gaibuidi, na adi paisoa lolodi debadi eai abo tanuagadiyao se sunumaedi, eo Eaubada Tauhemaurida lauheatana abo se mia helolo.

11 Paana Eaubada ena ainauia i taumasarahao, tatao gamagaridi edi mauri i leama, 12 i heatada bena Eaubada mia‐murimuriena, eo tanoubu ta gadosisina, nuada eai ta aiduiedi, na ina huia ta ta mia komakomani, ta mia dudurai, Eaubada ta nanabuei tanoubu eai ta. 13 Sunuma nua woiwoinana wa, iaede eda Eaubada lailaina, Tauhemaurida Iesu Keriso, ana tepo namanamarina abo i taumasaraha, ede ta bagibagiei. 14 Ia i moseuioi ita debada eai, bena baaea gamagamagari aridi eai i unehaida, i heaada iabom enana, iabom ena tataoyao mamohoi, iabom ana gogo, ita wa paisoa lolodi aridi eai taunuahai.

15 Ginauri ta u lauhasahasaidi, u ribasuu, u riba doha tanuaga ena ribariba. Tabu tau esau i nuatuhegagirim.

Copyright information for `SWP